ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی قنبری، نسرین صالحی دهنو، فرزانه مسلمی حقیقی، مائده ترابی، (1392). بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با زمین خوردن در سالمندان بالای 55 سال شهر شیراز، فصلنامه سالمند، 8(28)، 64. magiran.com/p1121385
Ali Ghanbary, Nasrin Salehi Dehno, Farzaneh Moslemi Haghighi, Maede Torabi, (2013). the prevalence and correlates of falling down in the older adults over 55 years in Shiraz, Iranian Journal of Ageing, 8(28), 64. magiran.com/p1121385
علی قنبری، نسرین صالحی دهنو، فرزانه مسلمی حقیقی، مائده ترابی، بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با زمین خوردن در سالمندان بالای 55 سال شهر شیراز. فصلنامه سالمند، 1392؛ 8(28): 64. magiran.com/p1121385
Ali Ghanbary, Nasrin Salehi Dehno, Farzaneh Moslemi Haghighi, Maede Torabi, the prevalence and correlates of falling down in the older adults over 55 years in Shiraz, Iranian Journal of Ageing, 2013; 8(28): 64. magiran.com/p1121385
علی قنبری، نسرین صالحی دهنو، فرزانه مسلمی حقیقی، مائده ترابی، "بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با زمین خوردن در سالمندان بالای 55 سال شهر شیراز"، فصلنامه سالمند 8، شماره 28 (1392): 64. magiran.com/p1121385
Ali Ghanbary, Nasrin Salehi Dehno, Farzaneh Moslemi Haghighi, Maede Torabi, "the prevalence and correlates of falling down in the older adults over 55 years in Shiraz", Iranian Journal of Ageing 8, no.28 (2013): 64. magiran.com/p1121385
علی قنبری، نسرین صالحی دهنو، فرزانه مسلمی حقیقی، مائده ترابی، (1392). 'بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با زمین خوردن در سالمندان بالای 55 سال شهر شیراز'، فصلنامه سالمند، 8(28)، صص.64. magiran.com/p1121385
Ali Ghanbary, Nasrin Salehi Dehno, Farzaneh Moslemi Haghighi, Maede Torabi, (2013). 'the prevalence and correlates of falling down in the older adults over 55 years in Shiraz', Iranian Journal of Ageing, 8(28), pp.64. magiran.com/p1121385
علی قنبری؛ نسرین صالحی دهنو؛ فرزانه مسلمی حقیقی؛ مائده ترابی. "بررسی میزان شیوع و عوامل مرتبط با زمین خوردن در سالمندان بالای 55 سال شهر شیراز". فصلنامه سالمند، 8 ،28 ، 1392، 64. magiran.com/p1121385
Ali Ghanbary; Nasrin Salehi Dehno; Farzaneh Moslemi Haghighi; Maede Torabi. "the prevalence and correlates of falling down in the older adults over 55 years in Shiraz", Iranian Journal of Ageing, 8, 28, 2013, 64. magiran.com/p1121385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال