ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ابراهیم جباری فر، مریم کرمی، فرشته قاسمی، داود قاسمی، شیما سهیلی پور، قاسم انصاری، (1391). بررسی تاثیر صدمات دندانی بر فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان 14- 12 ساله تهران، مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 7(14)، 49. magiran.com/p1122417
Jabbarifar Se, Karami M., Ghassemi F., Ghassemi D., Soheilipour S., Ansari G, (2012). Effect of Dental trauma on Daily life quality of children aged 12-14 in the city of Isfahan, Iran, Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 7(14), 49. magiran.com/p1122417
سید ابراهیم جباری فر، مریم کرمی، فرشته قاسمی، داود قاسمی، شیما سهیلی پور، قاسم انصاری، بررسی تاثیر صدمات دندانی بر فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان 14- 12 ساله تهران. مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 1391؛ 7(14): 49. magiran.com/p1122417
Jabbarifar Se, Karami M., Ghassemi F., Ghassemi D., Soheilipour S., Ansari G, Effect of Dental trauma on Daily life quality of children aged 12-14 in the city of Isfahan, Iran, Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 2012; 7(14): 49. magiran.com/p1122417
سید ابراهیم جباری فر، مریم کرمی، فرشته قاسمی، داود قاسمی، شیما سهیلی پور، قاسم انصاری، "بررسی تاثیر صدمات دندانی بر فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان 14- 12 ساله تهران"، مجله دندانپزشکی کودکان ایران 7، شماره 14 (1391): 49. magiran.com/p1122417
Jabbarifar Se, Karami M., Ghassemi F., Ghassemi D., Soheilipour S., Ansari G, "Effect of Dental trauma on Daily life quality of children aged 12-14 in the city of Isfahan, Iran", Iranian Journal of Pediatric Dentistry 7, no.14 (2012): 49. magiran.com/p1122417
سید ابراهیم جباری فر، مریم کرمی، فرشته قاسمی، داود قاسمی، شیما سهیلی پور، قاسم انصاری، (1391). 'بررسی تاثیر صدمات دندانی بر فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان 14- 12 ساله تهران'، مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 7(14)، صص.49. magiran.com/p1122417
Jabbarifar Se, Karami M., Ghassemi F., Ghassemi D., Soheilipour S., Ansari G, (2012). 'Effect of Dental trauma on Daily life quality of children aged 12-14 in the city of Isfahan, Iran', Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 7(14), pp.49. magiran.com/p1122417
سید ابراهیم جباری فر؛ مریم کرمی؛ فرشته قاسمی؛ داود قاسمی؛ شیما سهیلی پور؛ قاسم انصاری. "بررسی تاثیر صدمات دندانی بر فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و دندان دانش آموزان 14- 12 ساله تهران". مجله دندانپزشکی کودکان ایران، 7 ،14 ، 1391، 49. magiran.com/p1122417
Jabbarifar Se; Karami M.; Ghassemi F.; Ghassemi D.; Soheilipour S.; Ansari G. "Effect of Dental trauma on Daily life quality of children aged 12-14 in the city of Isfahan, Iran", Iranian Journal of Pediatric Dentistry, 7, 14, 2012, 49. magiran.com/p1122417
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال