ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه البرزی، محمد خیر، (1390). ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 53. magiran.com/p1122498
, (2012). The Relationship between Teacher Interac-tion Styles and Academic Self Concept of Students at Primary Schools in Shiraz City, Training & Learning Researches, 1, 53. magiran.com/p1122498
محبوبه البرزی، محمد خیر، ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز. دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 1390؛ 1: 53. magiran.com/p1122498
, The Relationship between Teacher Interac-tion Styles and Academic Self Concept of Students at Primary Schools in Shiraz City, Training & Learning Researches, 2012; 1: 53. magiran.com/p1122498
محبوبه البرزی، محمد خیر، "ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز"، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری ،1 (1390): 53. magiran.com/p1122498
, "The Relationship between Teacher Interac-tion Styles and Academic Self Concept of Students at Primary Schools in Shiraz City", Training & Learning Researches no. 1 (2012): 53. magiran.com/p1122498
محبوبه البرزی، محمد خیر، (1390). 'ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز'، دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، صص.53. magiran.com/p1122498
, (2012). 'The Relationship between Teacher Interac-tion Styles and Academic Self Concept of Students at Primary Schools in Shiraz City', Training & Learning Researches, 1, pp.53. magiran.com/p1122498
محبوبه البرزی؛ محمد خیر. "ارتباط بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان دوره ابتدایی شهرستان شیراز". دوفصلنامه پژوهش های آموزش و یادگیری، 1 ، 1390، 53. magiran.com/p1122498
. "The Relationship between Teacher Interac-tion Styles and Academic Self Concept of Students at Primary Schools in Shiraz City", Training & Learning Researches, 1, 2012, 53. magiran.com/p1122498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال