ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هوشمند صفری، علی اشرف جعفری، (1391). ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشنک های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19(4)، 640. magiran.com/p1123940
Safari, Jafari, A.A, (2013). Drought resistance evaluation based on forage yield in accessions of Agropyron trichophorum by drought resistance indices, Iranian Journal of Range and Desert Research, 19(4), 640. magiran.com/p1123940
هوشمند صفری، علی اشرف جعفری، ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشنک های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1391؛ 19(4): 640. magiran.com/p1123940
Safari, Jafari, A.A, Drought resistance evaluation based on forage yield in accessions of Agropyron trichophorum by drought resistance indices, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2013; 19(4): 640. magiran.com/p1123940
هوشمند صفری، علی اشرف جعفری، "ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشنک های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 19، شماره 4 (1391): 640. magiran.com/p1123940
Safari, Jafari, A.A, "Drought resistance evaluation based on forage yield in accessions of Agropyron trichophorum by drought resistance indices", Iranian Journal of Range and Desert Research 19, no.4 (2013): 640. magiran.com/p1123940
هوشمند صفری، علی اشرف جعفری، (1391). 'ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشنک های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19(4)، صص.640. magiran.com/p1123940
Safari, Jafari, A.A, (2013). 'Drought resistance evaluation based on forage yield in accessions of Agropyron trichophorum by drought resistance indices', Iranian Journal of Range and Desert Research, 19(4), pp.640. magiran.com/p1123940
هوشمند صفری؛ علی اشرف جعفری. "ارزیابی مقاومت به خشکی بر مبنای عملکرد علوفه اکسشنک های گونه مرتعی Agropyron trichophorum با استفاده از شاخصهای مقاومت به خشکی". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 19 ،4 ، 1391، 640. magiran.com/p1123940
Safari; Jafari; A.A. "Drought resistance evaluation based on forage yield in accessions of Agropyron trichophorum by drought resistance indices", Iranian Journal of Range and Desert Research, 19, 4, 2013, 640. magiran.com/p1123940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال