ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا نجفیان رضوی ، (1392). واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 3(11)، 97. magiran.com/p1126385
Leyla Najafian Razavi , (2013). Analysis of Advocacy, Accompaniment and Intellectual Convergence of Islamic Sect's Followers; Zaydiyyah, Mu tazilids and Murjids with the First Uprisings of Hassanid Saadaat until 145 AH, Cultural History Studies, 3(11), 97. magiran.com/p1126385
لیلا نجفیان رضوی ، واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری. فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 1392؛ 3(11): 97. magiran.com/p1126385
Leyla Najafian Razavi , Analysis of Advocacy, Accompaniment and Intellectual Convergence of Islamic Sect's Followers; Zaydiyyah, Mu tazilids and Murjids with the First Uprisings of Hassanid Saadaat until 145 AH, Cultural History Studies, 2013; 3(11): 97. magiran.com/p1126385
لیلا نجفیان رضوی ، "واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری"، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی 3، شماره 11 (1392): 97. magiran.com/p1126385
Leyla Najafian Razavi , "Analysis of Advocacy, Accompaniment and Intellectual Convergence of Islamic Sect's Followers; Zaydiyyah, Mu tazilids and Murjids with the First Uprisings of Hassanid Saadaat until 145 AH", Cultural History Studies 3, no.11 (2013): 97. magiran.com/p1126385
لیلا نجفیان رضوی ، (1392). 'واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری'، فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 3(11)، صص.97. magiran.com/p1126385
Leyla Najafian Razavi , (2013). 'Analysis of Advocacy, Accompaniment and Intellectual Convergence of Islamic Sect's Followers; Zaydiyyah, Mu tazilids and Murjids with the First Uprisings of Hassanid Saadaat until 145 AH', Cultural History Studies, 3(11), pp.97. magiran.com/p1126385
لیلا نجفیان رضوی . "واکاوی دلائل حمایت، همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسلامی؛ زیدیه، معتزله و مرجئه با نخستین قیام های سادات حسنی تا سال 145 هجری". فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی، 3 ،11 ، 1392، 97. magiran.com/p1126385
Leyla Najafian Razavi . "Analysis of Advocacy, Accompaniment and Intellectual Convergence of Islamic Sect's Followers; Zaydiyyah, Mu tazilids and Murjids with the First Uprisings of Hassanid Saadaat until 145 AH", Cultural History Studies, 3, 11, 2013, 97. magiran.com/p1126385
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال