ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول قربانی، علی اکبر تقی پور، حسن محمودزاده، (1391). ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه Print، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 23(4)، 167-184. magiran.com/p1126981
R. Ghorbani, A. A. Taghipour, H. Mahmoudzadeh, (2013). Analysis and Evaluation of Land Use Changes in International Wetlands of Ala-Gol, Alma- Gol & Ajay-Gol In Turkaman Sahra, Using Multi-temporal Satellite Images Print, Geography and Environmental Planning, 23(4), 167-184. magiran.com/p1126981
رسول قربانی، علی اکبر تقی پور، حسن محمودزاده، ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه Print. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1391؛ 23(4): 167-184. magiran.com/p1126981
R. Ghorbani, A. A. Taghipour, H. Mahmoudzadeh, Analysis and Evaluation of Land Use Changes in International Wetlands of Ala-Gol, Alma- Gol & Ajay-Gol In Turkaman Sahra, Using Multi-temporal Satellite Images Print, Geography and Environmental Planning, 2013; 23(4): 167-184. magiran.com/p1126981
رسول قربانی، علی اکبر تقی پور، حسن محمودزاده، "ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه Print"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 23، شماره 4 (1391): 167-184. magiran.com/p1126981
R. Ghorbani, A. A. Taghipour, H. Mahmoudzadeh, "Analysis and Evaluation of Land Use Changes in International Wetlands of Ala-Gol, Alma- Gol & Ajay-Gol In Turkaman Sahra, Using Multi-temporal Satellite Images Print", Geography and Environmental Planning 23, no.4 (2013): 167-184. magiran.com/p1126981
رسول قربانی، علی اکبر تقی پور، حسن محمودزاده، (1391). 'ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه Print'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 23(4)، صص.167-184. magiran.com/p1126981
R. Ghorbani, A. A. Taghipour, H. Mahmoudzadeh, (2013). 'Analysis and Evaluation of Land Use Changes in International Wetlands of Ala-Gol, Alma- Gol & Ajay-Gol In Turkaman Sahra, Using Multi-temporal Satellite Images Print', Geography and Environmental Planning, 23(4), pp.167-184. magiran.com/p1126981
رسول قربانی؛ علی اکبر تقی پور؛ حسن محمودزاده. "ارزیابی و تحلیل تغییرات کاربری اراضی محدوده تالاب های بین المللی آلاگل، آلماگل و آجی گل ترکمن صحرا با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه Print". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 23 ،4 ، 1391، 167-184. magiran.com/p1126981
R. Ghorbani; A. A. Taghipour; H. Mahmoudzadeh. "Analysis and Evaluation of Land Use Changes in International Wetlands of Ala-Gol, Alma- Gol & Ajay-Gol In Turkaman Sahra, Using Multi-temporal Satellite Images Print", Geography and Environmental Planning, 23, 4, 2013, 167-184. magiran.com/p1126981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال