ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهشید ناظم زاده، عالیه جلال الدینی، مهدی رضوانی امین، نازنین یوسفیان، زهرا پورنامدار، مهناز قلحه، (1391). تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران، فصلنامه طب مکمل، 2(3)، 1-8. magiran.com/p1126992
Mahshid Nazemzadeh, Alia Jalalodini, Mehdi Rezvani Amin, Nazanin Yousefian, Zahra Poornamdar, Mahnaz Ghaljeh, (2012). The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran Print, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2(3), 1-8. magiran.com/p1126992
مهشید ناظم زاده، عالیه جلال الدینی، مهدی رضوانی امین، نازنین یوسفیان، زهرا پورنامدار، مهناز قلحه، تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران. فصلنامه طب مکمل، 1391؛ 2(3): 1-8. magiran.com/p1126992
Mahshid Nazemzadeh, Alia Jalalodini, Mehdi Rezvani Amin, Nazanin Yousefian, Zahra Poornamdar, Mahnaz Ghaljeh, The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran Print, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2012; 2(3): 1-8. magiran.com/p1126992
مهشید ناظم زاده، عالیه جلال الدینی، مهدی رضوانی امین، نازنین یوسفیان، زهرا پورنامدار، مهناز قلحه، "تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران"، فصلنامه طب مکمل 2، شماره 3 (1391): 1-8. magiran.com/p1126992
Mahshid Nazemzadeh, Alia Jalalodini, Mehdi Rezvani Amin, Nazanin Yousefian, Zahra Poornamdar, Mahnaz Ghaljeh, "The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran Print", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 2, no.3 (2012): 1-8. magiran.com/p1126992
مهشید ناظم زاده، عالیه جلال الدینی، مهدی رضوانی امین، نازنین یوسفیان، زهرا پورنامدار، مهناز قلحه، (1391). 'تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران'، فصلنامه طب مکمل، 2(3)، صص.1-8. magiran.com/p1126992
Mahshid Nazemzadeh, Alia Jalalodini, Mehdi Rezvani Amin, Nazanin Yousefian, Zahra Poornamdar, Mahnaz Ghaljeh, (2012). 'The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran Print', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2(3), pp.1-8. magiran.com/p1126992
مهشید ناظم زاده؛ عالیه جلال الدینی؛ مهدی رضوانی امین؛ نازنین یوسفیان؛ زهرا پورنامدار؛ مهناز قلحه. "تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شدت درد در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله شهر تهران". فصلنامه طب مکمل، 2 ،3 ، 1391، 1-8. magiran.com/p1126992
Mahshid Nazemzadeh; Alia Jalalodini; Mehdi Rezvani Amin; Nazanin Yousefian; Zahra Poornamdar; Mahnaz Ghaljeh. "The effect of foot reflexology massage on pain intensity in patients with chronic low back pain visited to physical therapy unit in Baghiathallah hospital in Tehran Print", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2, 3, 2012, 1-8. magiran.com/p1126992
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال