ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد ولایت زاده، ابوالفضل عسکری ساری، (1391). مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان، فصلنامه شیلات، 65(4)، 457. magiran.com/p1127158
M. Velayatzadeh, A. Askary Sary, (2013). Comparison of Arsenic Accumulation in the Muscle and Liver in Five Species Endemic Fishes from Khoozestan Province, Journal of Fisheries, 65(4), 457. magiran.com/p1127158
محمد ولایت زاده، ابوالفضل عسکری ساری، مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان. فصلنامه شیلات، 1391؛ 65(4): 457. magiran.com/p1127158
M. Velayatzadeh, A. Askary Sary, Comparison of Arsenic Accumulation in the Muscle and Liver in Five Species Endemic Fishes from Khoozestan Province, Journal of Fisheries, 2013; 65(4): 457. magiran.com/p1127158
محمد ولایت زاده، ابوالفضل عسکری ساری، "مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان"، فصلنامه شیلات 65، شماره 4 (1391): 457. magiran.com/p1127158
M. Velayatzadeh, A. Askary Sary, "Comparison of Arsenic Accumulation in the Muscle and Liver in Five Species Endemic Fishes from Khoozestan Province", Journal of Fisheries 65, no.4 (2013): 457. magiran.com/p1127158
محمد ولایت زاده، ابوالفضل عسکری ساری، (1391). 'مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان'، فصلنامه شیلات، 65(4)، صص.457. magiran.com/p1127158
M. Velayatzadeh, A. Askary Sary, (2013). 'Comparison of Arsenic Accumulation in the Muscle and Liver in Five Species Endemic Fishes from Khoozestan Province', Journal of Fisheries, 65(4), pp.457. magiran.com/p1127158
محمد ولایت زاده؛ ابوالفضل عسکری ساری. "مقایسه تجمع آرسنیک در عضله و کبد پنج گونه ماهی بومی استان خوزستان". فصلنامه شیلات، 65 ،4 ، 1391، 457. magiran.com/p1127158
M. Velayatzadeh; A. Askary Sary. "Comparison of Arsenic Accumulation in the Muscle and Liver in Five Species Endemic Fishes from Khoozestan Province", Journal of Fisheries, 65, 4, 2013, 457. magiran.com/p1127158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال