ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شادمهر میردار هریجانی، مجید نجابت، اکبر حاجی زاده مقدم، (1392). تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر نابالغ و بالغ Print، مجله طب جنوب، 16(2)، 80-91. magiran.com/p1127294
Shadmehr Mirdarharijani, Majid Nejabat, Akbar Hajizadeh Moghadam, (2013). Effect of one session endurance exhausting exercise on some coagulation markers of mature and immature wistar rats Print, Iranian South Medical Journal, 16(2), 80-91. magiran.com/p1127294
شادمهر میردار هریجانی، مجید نجابت، اکبر حاجی زاده مقدم، تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر نابالغ و بالغ Print. مجله طب جنوب، 1392؛ 16(2): 80-91. magiran.com/p1127294
Shadmehr Mirdarharijani, Majid Nejabat, Akbar Hajizadeh Moghadam, Effect of one session endurance exhausting exercise on some coagulation markers of mature and immature wistar rats Print, Iranian South Medical Journal, 2013; 16(2): 80-91. magiran.com/p1127294
شادمهر میردار هریجانی، مجید نجابت، اکبر حاجی زاده مقدم، "تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر نابالغ و بالغ Print"، مجله طب جنوب 16، شماره 2 (1392): 80-91. magiran.com/p1127294
Shadmehr Mirdarharijani, Majid Nejabat, Akbar Hajizadeh Moghadam, "Effect of one session endurance exhausting exercise on some coagulation markers of mature and immature wistar rats Print", Iranian South Medical Journal 16, no.2 (2013): 80-91. magiran.com/p1127294
شادمهر میردار هریجانی، مجید نجابت، اکبر حاجی زاده مقدم، (1392). 'تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر نابالغ و بالغ Print'، مجله طب جنوب، 16(2)، صص.80-91. magiran.com/p1127294
Shadmehr Mirdarharijani, Majid Nejabat, Akbar Hajizadeh Moghadam, (2013). 'Effect of one session endurance exhausting exercise on some coagulation markers of mature and immature wistar rats Print', Iranian South Medical Journal, 16(2), pp.80-91. magiran.com/p1127294
شادمهر میردار هریجانی؛ مجید نجابت؛ اکبر حاجی زاده مقدم. "تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز بر برخی شاخص های انعقادی موش های صحرایی نر نابالغ و بالغ Print". مجله طب جنوب، 16 ،2 ، 1392، 80-91. magiran.com/p1127294
Shadmehr Mirdarharijani; Majid Nejabat; Akbar Hajizadeh Moghadam. "Effect of one session endurance exhausting exercise on some coagulation markers of mature and immature wistar rats Print", Iranian South Medical Journal, 16, 2, 2013, 80-91. magiran.com/p1127294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال