ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا اصل ایرانی فام، احمدعلی پاپهن، احمدعلی معاضدی، مهدی پورمهدی بروجنی، حسین نجف زاده، (1392). بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد Print، مجله طب جنوب، 16(2)، 92-99. magiran.com/p1127295
Neda Asle Iranifam, Ahmad Ali Papahn, Ahmad Ali Moazedi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Hossein Najafzadeh, (2013). The effect of sesame oil consumption during pregnancy and lactation on the memory of rat offspring in 30 days after birth Print, Iranian South Medical Journal, 16(2), 92-99. magiran.com/p1127295
ندا اصل ایرانی فام، احمدعلی پاپهن، احمدعلی معاضدی، مهدی پورمهدی بروجنی، حسین نجف زاده، بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد Print. مجله طب جنوب، 1392؛ 16(2): 92-99. magiran.com/p1127295
Neda Asle Iranifam, Ahmad Ali Papahn, Ahmad Ali Moazedi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Hossein Najafzadeh, The effect of sesame oil consumption during pregnancy and lactation on the memory of rat offspring in 30 days after birth Print, Iranian South Medical Journal, 2013; 16(2): 92-99. magiran.com/p1127295
ندا اصل ایرانی فام، احمدعلی پاپهن، احمدعلی معاضدی، مهدی پورمهدی بروجنی، حسین نجف زاده، "بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد Print"، مجله طب جنوب 16، شماره 2 (1392): 92-99. magiran.com/p1127295
Neda Asle Iranifam, Ahmad Ali Papahn, Ahmad Ali Moazedi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Hossein Najafzadeh, "The effect of sesame oil consumption during pregnancy and lactation on the memory of rat offspring in 30 days after birth Print", Iranian South Medical Journal 16, no.2 (2013): 92-99. magiran.com/p1127295
ندا اصل ایرانی فام، احمدعلی پاپهن، احمدعلی معاضدی، مهدی پورمهدی بروجنی، حسین نجف زاده، (1392). 'بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد Print'، مجله طب جنوب، 16(2)، صص.92-99. magiran.com/p1127295
Neda Asle Iranifam, Ahmad Ali Papahn, Ahmad Ali Moazedi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Hossein Najafzadeh, (2013). 'The effect of sesame oil consumption during pregnancy and lactation on the memory of rat offspring in 30 days after birth Print', Iranian South Medical Journal, 16(2), pp.92-99. magiran.com/p1127295
ندا اصل ایرانی فام؛ احمدعلی پاپهن؛ احمدعلی معاضدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ حسین نجف زاده. "بررسی اثر روغن کنجد در دوران بارداری و شیردهی روی حافظه موش‎های صحرایی 30 روز بعد از تولد Print". مجله طب جنوب، 16 ،2 ، 1392، 92-99. magiran.com/p1127295
Neda Asle Iranifam; Ahmad Ali Papahn; Ahmad Ali Moazedi; Mehdi Pourmahdi Borujeni; Hossein Najafzadeh. "The effect of sesame oil consumption during pregnancy and lactation on the memory of rat offspring in 30 days after birth Print", Iranian South Medical Journal, 16, 2, 2013, 92-99. magiran.com/p1127295
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال