ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی موحد، عبدالوحید دهقان، رضا حاجی حسینی، صمد اکبرزاده، عباسعلی زنده بودی، محمود نفیسی بهابادی، نجمه حاجیان، فرهاد پاکدل، علی حفظ الله ، داریوش ایران پور، (1392). بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از آب های سواحل استان بوشهر Print، مجله طب جنوب، 16(2)، 100-109. magiran.com/p1127296
Ali Movahed, Abdol Vahid Dehghan, Reza Haji Hosseini, Samad Akbarzadeh, Abbas Ali Zendehboudi, Mahmood Nafisi Behabadi, Najmeh Hajian, Farhad Pakdel, Ali Hefzulla, Dariush Iranpour, (2013). Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf Print, Iranian South Medical Journal, 16(2), 100-109. magiran.com/p1127296
علی موحد، عبدالوحید دهقان، رضا حاجی حسینی، صمد اکبرزاده، عباسعلی زنده بودی، محمود نفیسی بهابادی، نجمه حاجیان، فرهاد پاکدل، علی حفظ الله ، داریوش ایران پور، بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از آب های سواحل استان بوشهر Print. مجله طب جنوب، 1392؛ 16(2): 100-109. magiran.com/p1127296
Ali Movahed, Abdol Vahid Dehghan, Reza Haji Hosseini, Samad Akbarzadeh, Abbas Ali Zendehboudi, Mahmood Nafisi Behabadi, Najmeh Hajian, Farhad Pakdel, Ali Hefzulla, Dariush Iranpour, Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf Print, Iranian South Medical Journal, 2013; 16(2): 100-109. magiran.com/p1127296
علی موحد، عبدالوحید دهقان، رضا حاجی حسینی، صمد اکبرزاده، عباسعلی زنده بودی، محمود نفیسی بهابادی، نجمه حاجیان، فرهاد پاکدل، علی حفظ الله ، داریوش ایران پور، "بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از آب های سواحل استان بوشهر Print"، مجله طب جنوب 16، شماره 2 (1392): 100-109. magiran.com/p1127296
Ali Movahed, Abdol Vahid Dehghan, Reza Haji Hosseini, Samad Akbarzadeh, Abbas Ali Zendehboudi, Mahmood Nafisi Behabadi, Najmeh Hajian, Farhad Pakdel, Ali Hefzulla, Dariush Iranpour, "Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf Print", Iranian South Medical Journal 16, no.2 (2013): 100-109. magiran.com/p1127296
علی موحد، عبدالوحید دهقان، رضا حاجی حسینی، صمد اکبرزاده، عباسعلی زنده بودی، محمود نفیسی بهابادی، نجمه حاجیان، فرهاد پاکدل، علی حفظ الله ، داریوش ایران پور، (1392). 'بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از آب های سواحل استان بوشهر Print'، مجله طب جنوب، 16(2)، صص.100-109. magiran.com/p1127296
Ali Movahed, Abdol Vahid Dehghan, Reza Haji Hosseini, Samad Akbarzadeh, Abbas Ali Zendehboudi, Mahmood Nafisi Behabadi, Najmeh Hajian, Farhad Pakdel, Ali Hefzulla, Dariush Iranpour, (2013). 'Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf Print', Iranian South Medical Journal, 16(2), pp.100-109. magiran.com/p1127296
علی موحد؛ عبدالوحید دهقان؛ رضا حاجی حسینی؛ صمد اکبرزاده؛ عباسعلی زنده بودی؛ محمود نفیسی بهابادی؛ نجمه حاجیان؛ فرهاد پاکدل؛ علی حفظ الله ؛ داریوش ایران پور. "بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از آب های سواحل استان بوشهر Print". مجله طب جنوب، 16 ،2 ، 1392، 100-109. magiran.com/p1127296
Ali Movahed; Abdol Vahid Dehghan; Reza Haji Hosseini; Samad Akbarzadeh; Abbas Ali Zendehboudi; Mahmood Nafisi Behabadi; Najmeh Hajian; Farhad Pakdel; Ali Hefzulla; Dariush Iranpour. "Evaluation of heavy metals in the tissues of different species of shrimps collected from coastal waters of Bushehr, Persian Gulf Print", Iranian South Medical Journal, 16, 2, 2013, 100-109. magiran.com/p1127296
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال