ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا زند کریمی، رضا فریدحسینی، فرحزاد جباری، هوشنگ رفعت پناه، رامین قاسمی، افشین شیرکانی، (1392). ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن Print، مجله طب جنوب، 16(2)، 110-117. magiran.com/p1127300
Mohammad Reza Zandkarimi, Reza Farid Hosseini, Farahzad Jabbari, Hooshang Rafat Panah, Ramin Ghasemi, Afshin Shirkani, (2013). Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma Print, Iranian South Medical Journal, 16(2), 110-117. magiran.com/p1127300
محمدرضا زند کریمی، رضا فریدحسینی، فرحزاد جباری، هوشنگ رفعت پناه، رامین قاسمی، افشین شیرکانی، ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن Print. مجله طب جنوب، 1392؛ 16(2): 110-117. magiran.com/p1127300
Mohammad Reza Zandkarimi, Reza Farid Hosseini, Farahzad Jabbari, Hooshang Rafat Panah, Ramin Ghasemi, Afshin Shirkani, Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma Print, Iranian South Medical Journal, 2013; 16(2): 110-117. magiran.com/p1127300
محمدرضا زند کریمی، رضا فریدحسینی، فرحزاد جباری، هوشنگ رفعت پناه، رامین قاسمی، افشین شیرکانی، "ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن Print"، مجله طب جنوب 16، شماره 2 (1392): 110-117. magiran.com/p1127300
Mohammad Reza Zandkarimi, Reza Farid Hosseini, Farahzad Jabbari, Hooshang Rafat Panah, Ramin Ghasemi, Afshin Shirkani, "Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma Print", Iranian South Medical Journal 16, no.2 (2013): 110-117. magiran.com/p1127300
محمدرضا زند کریمی، رضا فریدحسینی، فرحزاد جباری، هوشنگ رفعت پناه، رامین قاسمی، افشین شیرکانی، (1392). 'ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن Print'، مجله طب جنوب، 16(2)، صص.110-117. magiran.com/p1127300
Mohammad Reza Zandkarimi, Reza Farid Hosseini, Farahzad Jabbari, Hooshang Rafat Panah, Ramin Ghasemi, Afshin Shirkani, (2013). 'Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma Print', Iranian South Medical Journal, 16(2), pp.110-117. magiran.com/p1127300
محمدرضا زند کریمی؛ رضا فریدحسینی؛ فرحزاد جباری؛ هوشنگ رفعت پناه؛ رامین قاسمی؛ افشین شیرکانی. "ارزیابی تاثیر ایمونوتراپی زیر پوستی در بیماران آسم آلرژیک و رینیت آلرژیک مزمن Print". مجله طب جنوب، 16 ،2 ، 1392، 110-117. magiran.com/p1127300
Mohammad Reza Zandkarimi; Reza Farid Hosseini; Farahzad Jabbari; Hooshang Rafat Panah; Ramin Ghasemi; Afshin Shirkani. "Evaluation of effectiveness of specific subcutaneous immunotherapy for patients with allergic rhinitis and asthma Print", Iranian South Medical Journal, 16, 2, 2013, 110-117. magiran.com/p1127300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال