ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شرافت اکابریان، حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، کامران میرزایی، (1392). مقایسه ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر Print، مجله طب جنوب، 16(2)، 138-143. magiran.com/p1127312
Sherafat Akaberian, Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Kamran Mirzaei, (2013). Comparison of Broselow tape measurements versus mother estimations of pediatric weights Print, Iranian South Medical Journal, 16(2), 138-143. magiran.com/p1127312
شرافت اکابریان، حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، کامران میرزایی، مقایسه ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر Print. مجله طب جنوب، 1392؛ 16(2): 138-143. magiran.com/p1127312
Sherafat Akaberian, Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Kamran Mirzaei, Comparison of Broselow tape measurements versus mother estimations of pediatric weights Print, Iranian South Medical Journal, 2013; 16(2): 138-143. magiran.com/p1127312
شرافت اکابریان، حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، کامران میرزایی، "مقایسه ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر Print"، مجله طب جنوب 16، شماره 2 (1392): 138-143. magiran.com/p1127312
Sherafat Akaberian, Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Kamran Mirzaei, "Comparison of Broselow tape measurements versus mother estimations of pediatric weights Print", Iranian South Medical Journal 16, no.2 (2013): 138-143. magiran.com/p1127312
شرافت اکابریان، حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، کامران میرزایی، (1392). 'مقایسه ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر Print'، مجله طب جنوب، 16(2)، صص.138-143. magiran.com/p1127312
Sherafat Akaberian, Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Kamran Mirzaei, (2013). 'Comparison of Broselow tape measurements versus mother estimations of pediatric weights Print', Iranian South Medical Journal, 16(2), pp.138-143. magiran.com/p1127312
شرافت اکابریان؛ حکیمه واحدپرست؛ مریم روانی پور؛ کامران میرزایی. "مقایسه ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر Print". مجله طب جنوب، 16 ،2 ، 1392، 138-143. magiran.com/p1127312
Sherafat Akaberian; Hakimeh Vahedparast; Maryam Ravanipour; Kamran Mirzaei. "Comparison of Broselow tape measurements versus mother estimations of pediatric weights Print", Iranian South Medical Journal, 16, 2, 2013, 138-143. magiran.com/p1127312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال