ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم یاسینی، محمود صفاری، احمد خورشیدی، رضوان منیری، سید غلامعباس موسوی، منصوره صمیمی، (1392). بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391 Print، مجله فیض، 17(2)، 173-180. magiran.com/p1127477
Maryam Yasini, Mahmood Safari, Ahmad Khorshidi, Rezvan Moniri, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mansooreh Samimi, (2013). Frequency of group B capsular serotypes of Streptococcus using the multiplex PCR among the pregnant women in Kashan during 2011-2013 Print, Feyz, 17(2), 173-180. magiran.com/p1127477
مریم یاسینی، محمود صفاری، احمد خورشیدی، رضوان منیری، سید غلامعباس موسوی، منصوره صمیمی، بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391 Print. مجله فیض، 1392؛ 17(2): 173-180. magiran.com/p1127477
Maryam Yasini, Mahmood Safari, Ahmad Khorshidi, Rezvan Moniri, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mansooreh Samimi, Frequency of group B capsular serotypes of Streptococcus using the multiplex PCR among the pregnant women in Kashan during 2011-2013 Print, Feyz, 2013; 17(2): 173-180. magiran.com/p1127477
مریم یاسینی، محمود صفاری، احمد خورشیدی، رضوان منیری، سید غلامعباس موسوی، منصوره صمیمی، "بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391 Print"، مجله فیض 17، شماره 2 (1392): 173-180. magiran.com/p1127477
Maryam Yasini, Mahmood Safari, Ahmad Khorshidi, Rezvan Moniri, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mansooreh Samimi, "Frequency of group B capsular serotypes of Streptococcus using the multiplex PCR among the pregnant women in Kashan during 2011-2013 Print", Feyz 17, no.2 (2013): 173-180. magiran.com/p1127477
مریم یاسینی، محمود صفاری، احمد خورشیدی، رضوان منیری، سید غلامعباس موسوی، منصوره صمیمی، (1392). 'بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391 Print'، مجله فیض، 17(2)، صص.173-180. magiran.com/p1127477
Maryam Yasini, Mahmood Safari, Ahmad Khorshidi, Rezvan Moniri, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mansooreh Samimi, (2013). 'Frequency of group B capsular serotypes of Streptococcus using the multiplex PCR among the pregnant women in Kashan during 2011-2013 Print', Feyz, 17(2), pp.173-180. magiran.com/p1127477
مریم یاسینی؛ محمود صفاری؛ احمد خورشیدی؛ رضوان منیری؛ سید غلامعباس موسوی؛ منصوره صمیمی. "بررسی فراوانی سروتایپ های کپسولی استرپتوکوک گروهB به روش Multiplex PCR در زنان باردار شهر کاشان طی سال های 1390 تا 1391 Print". مجله فیض، 17 ،2 ، 1392، 173-180. magiran.com/p1127477
Maryam Yasini; Mahmood Safari; Ahmad Khorshidi; Rezvan Moniri; Sayyed Gholam Abbas Mousavi; Mansooreh Samimi. "Frequency of group B capsular serotypes of Streptococcus using the multiplex PCR among the pregnant women in Kashan during 2011-2013 Print", Feyz, 17, 2, 2013, 173-180. magiran.com/p1127477
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال