ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زنجیرچی س. م.، اسدیان اردکانی ف.، عزیزی ف.، مروج س، (1392). ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی، فولاد و نساجی استان یزد)، فصلنامه محیط شناسی، 39(65)، 39. magiran.com/p1127594
Zanjirchi S. M., Asadian Ardakani F., Azizi F., Moravej S, (2013). Developing a Framework for Evaluating Green Manufacturing Industries Based On Environmental Performance and Fuzzy Approach (Case Study: Tile, Steel and Textile Industries of Yazd Province), Journal of Environmental Studies, 39(65), 39. magiran.com/p1127594
زنجیرچی س. م.، اسدیان اردکانی ف.، عزیزی ف.، مروج س، ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی، فولاد و نساجی استان یزد). فصلنامه محیط شناسی، 1392؛ 39(65): 39. magiran.com/p1127594
Zanjirchi S. M., Asadian Ardakani F., Azizi F., Moravej S, Developing a Framework for Evaluating Green Manufacturing Industries Based On Environmental Performance and Fuzzy Approach (Case Study: Tile, Steel and Textile Industries of Yazd Province), Journal of Environmental Studies, 2013; 39(65): 39. magiran.com/p1127594
زنجیرچی س. م.، اسدیان اردکانی ف.، عزیزی ف.، مروج س، "ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی، فولاد و نساجی استان یزد)"، فصلنامه محیط شناسی 39، شماره 65 (1392): 39. magiran.com/p1127594
Zanjirchi S. M., Asadian Ardakani F., Azizi F., Moravej S, "Developing a Framework for Evaluating Green Manufacturing Industries Based On Environmental Performance and Fuzzy Approach (Case Study: Tile, Steel and Textile Industries of Yazd Province)", Journal of Environmental Studies 39, no.65 (2013): 39. magiran.com/p1127594
زنجیرچی س. م.، اسدیان اردکانی ف.، عزیزی ف.، مروج س، (1392). 'ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی، فولاد و نساجی استان یزد)'، فصلنامه محیط شناسی، 39(65)، صص.39. magiran.com/p1127594
Zanjirchi S. M., Asadian Ardakani F., Azizi F., Moravej S, (2013). 'Developing a Framework for Evaluating Green Manufacturing Industries Based On Environmental Performance and Fuzzy Approach (Case Study: Tile, Steel and Textile Industries of Yazd Province)', Journal of Environmental Studies, 39(65), pp.39. magiran.com/p1127594
زنجیرچی س. م.؛ اسدیان اردکانی ف.؛ عزیزی ف.؛ مروج س. "ارائه چارچوب ارزیابی سبز بودن صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالعه موردی: صنایع کاشی، فولاد و نساجی استان یزد)". فصلنامه محیط شناسی، 39 ،65 ، 1392، 39. magiran.com/p1127594
Zanjirchi S. M.; Asadian Ardakani F.; Azizi F.; Moravej S. "Developing a Framework for Evaluating Green Manufacturing Industries Based On Environmental Performance and Fuzzy Approach (Case Study: Tile, Steel and Textile Industries of Yazd Province)", Journal of Environmental Studies, 39, 65, 2013, 39. magiran.com/p1127594
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال