ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فهیمه رمضانی تهرانی، پروین میرمیران، رویا غلامی، نازنین مصلحی، آرش قنبریان، فریدون عزیزی، (1392). همبستگی برخی از ویژگی های جمعیت شناسی با شروع سن قاعدگی Print، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15(1)، 52-58. magiran.com/p1127641
Dr Fahimeh Ramezani Tehrani, Dr Parvin Mirmiran, Roya Gholami, Nazanin Moslehi, Dr Arash Ghanbarian, Dr Fereidoun Azizi, (2013). Correlation between Menarcheal Age and Certain Demographic Characteristics Print, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(1), 52-58. magiran.com/p1127641
فهیمه رمضانی تهرانی، پروین میرمیران، رویا غلامی، نازنین مصلحی، آرش قنبریان، فریدون عزیزی، همبستگی برخی از ویژگی های جمعیت شناسی با شروع سن قاعدگی Print. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 1392؛ 15(1): 52-58. magiran.com/p1127641
Dr Fahimeh Ramezani Tehrani, Dr Parvin Mirmiran, Roya Gholami, Nazanin Moslehi, Dr Arash Ghanbarian, Dr Fereidoun Azizi, Correlation between Menarcheal Age and Certain Demographic Characteristics Print, Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 2013; 15(1): 52-58. magiran.com/p1127641
فهیمه رمضانی تهرانی، پروین میرمیران، رویا غلامی، نازنین مصلحی، آرش قنبریان، فریدون عزیزی، "همبستگی برخی از ویژگی های جمعیت شناسی با شروع سن قاعدگی Print"، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 15، شماره 1 (1392): 52-58. magiran.com/p1127641
Dr Fahimeh Ramezani Tehrani, Dr Parvin Mirmiran, Roya Gholami, Nazanin Moslehi, Dr Arash Ghanbarian, Dr Fereidoun Azizi, "Correlation between Menarcheal Age and Certain Demographic Characteristics Print", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 15, no.1 (2013): 52-58. magiran.com/p1127641
فهیمه رمضانی تهرانی، پروین میرمیران، رویا غلامی، نازنین مصلحی، آرش قنبریان، فریدون عزیزی، (1392). 'همبستگی برخی از ویژگی های جمعیت شناسی با شروع سن قاعدگی Print'، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15(1)، صص.52-58. magiran.com/p1127641
Dr Fahimeh Ramezani Tehrani, Dr Parvin Mirmiran, Roya Gholami, Nazanin Moslehi, Dr Arash Ghanbarian, Dr Fereidoun Azizi, (2013). 'Correlation between Menarcheal Age and Certain Demographic Characteristics Print', Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(1), pp.52-58. magiran.com/p1127641
فهیمه رمضانی تهرانی؛ پروین میرمیران؛ رویا غلامی؛ نازنین مصلحی؛ آرش قنبریان؛ فریدون عزیزی. "همبستگی برخی از ویژگی های جمعیت شناسی با شروع سن قاعدگی Print". مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، 15 ،1 ، 1392، 52-58. magiran.com/p1127641
Dr Fahimeh Ramezani Tehrani; Dr Parvin Mirmiran; Roya Gholami; Nazanin Moslehi; Dr Arash Ghanbarian; Dr Fereidoun Azizi. "Correlation between Menarcheal Age and Certain Demographic Characteristics Print", Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15, 1, 2013, 52-58. magiran.com/p1127641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال