ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالناصر فضل نیا، فهیمه کوزه کولانی، (1392). پتروگرافی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی لامپروفیرها و سنگ های مرتبط، جنوب غرب سلماس، نشریه پترولوژی، 3(12)، 69. magiran.com/p1130293
Abdolnaser Fazlnia, Fahimeh Kouzekoulani, (2013). Petrography, Geochemistry and Tectonomagmatic setting of the southwestern Salmas lamprophyres and related rocks, Petrology, 3(12), 69. magiran.com/p1130293
عبدالناصر فضل نیا، فهیمه کوزه کولانی، پتروگرافی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی لامپروفیرها و سنگ های مرتبط، جنوب غرب سلماس. نشریه پترولوژی، 1392؛ 3(12): 69. magiran.com/p1130293
Abdolnaser Fazlnia, Fahimeh Kouzekoulani, Petrography, Geochemistry and Tectonomagmatic setting of the southwestern Salmas lamprophyres and related rocks, Petrology, 2013; 3(12): 69. magiran.com/p1130293
عبدالناصر فضل نیا، فهیمه کوزه کولانی، "پتروگرافی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی لامپروفیرها و سنگ های مرتبط، جنوب غرب سلماس"، نشریه پترولوژی 3، شماره 12 (1392): 69. magiran.com/p1130293
Abdolnaser Fazlnia, Fahimeh Kouzekoulani, "Petrography, Geochemistry and Tectonomagmatic setting of the southwestern Salmas lamprophyres and related rocks", Petrology 3, no.12 (2013): 69. magiran.com/p1130293
عبدالناصر فضل نیا، فهیمه کوزه کولانی، (1392). 'پتروگرافی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی لامپروفیرها و سنگ های مرتبط، جنوب غرب سلماس'، نشریه پترولوژی، 3(12)، صص.69. magiran.com/p1130293
Abdolnaser Fazlnia, Fahimeh Kouzekoulani, (2013). 'Petrography, Geochemistry and Tectonomagmatic setting of the southwestern Salmas lamprophyres and related rocks', Petrology, 3(12), pp.69. magiran.com/p1130293
عبدالناصر فضل نیا؛ فهیمه کوزه کولانی. "پتروگرافی، زمین شیمی و محیط تکتونوماگمایی لامپروفیرها و سنگ های مرتبط، جنوب غرب سلماس". نشریه پترولوژی، 3 ،12 ، 1392، 69. magiran.com/p1130293
Abdolnaser Fazlnia; Fahimeh Kouzekoulani. "Petrography, Geochemistry and Tectonomagmatic setting of the southwestern Salmas lamprophyres and related rocks", Petrology, 3, 12, 2013, 69. magiran.com/p1130293
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال