ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود نادری بنی، علی صنایعی، محمد علی فیض پور، (1392). تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4)، 23-44. magiran.com/p1131518
Mahmood Naderi Beni, Ali Sanayei, Mohammad Ali Feizpour, (2013). Effect of information technology on value chain of Iranian Exemplary Exporter Manufacturer Companies, New Marketing Research Journal, 2(4), 23-44. magiran.com/p1131518
محمود نادری بنی، علی صنایعی، محمد علی فیض پور، تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران. فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 1392؛ 2(4): 23-44. magiran.com/p1131518
Mahmood Naderi Beni, Ali Sanayei, Mohammad Ali Feizpour, Effect of information technology on value chain of Iranian Exemplary Exporter Manufacturer Companies, New Marketing Research Journal, 2013; 2(4): 23-44. magiran.com/p1131518
محمود نادری بنی، علی صنایعی، محمد علی فیض پور، "تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران"، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین 2، شماره 4 (1392): 23-44. magiran.com/p1131518
Mahmood Naderi Beni, Ali Sanayei, Mohammad Ali Feizpour, "Effect of information technology on value chain of Iranian Exemplary Exporter Manufacturer Companies", New Marketing Research Journal 2, no.4 (2013): 23-44. magiran.com/p1131518
محمود نادری بنی، علی صنایعی، محمد علی فیض پور، (1392). 'تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران'، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 2(4)، صص.23-44. magiran.com/p1131518
Mahmood Naderi Beni, Ali Sanayei, Mohammad Ali Feizpour, (2013). 'Effect of information technology on value chain of Iranian Exemplary Exporter Manufacturer Companies', New Marketing Research Journal, 2(4), pp.23-44. magiran.com/p1131518
محمود نادری بنی؛ علی صنایعی؛ محمد علی فیض پور. "تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران". فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، 2 ،4 ، 1392، 23-44. magiran.com/p1131518
Mahmood Naderi Beni; Ali Sanayei; Mohammad Ali Feizpour. "Effect of information technology on value chain of Iranian Exemplary Exporter Manufacturer Companies", New Marketing Research Journal, 2, 4, 2013, 23-44. magiran.com/p1131518
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال