ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی زحل، زهره یزدی، سروش فکری، مجتبی دیزانی ها، فریده موحد، (1390). بررسی میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی شهر قزوین از پزشکی مبتنی بر شواهد در سال 1390، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5(2)، 18. magiran.com/p1133668
M.A.Zohal Z.Yazdi S.Fekri M.Dizaniha F.Movahhed, (2012). Family Physician's knowledge and attitude towards Evidence Based Medicine in Qazvin 2008, Journal of Medical Education And Development, 5(2), 18. magiran.com/p1133668
محمدعلی زحل، زهره یزدی، سروش فکری، مجتبی دیزانی ها، فریده موحد، بررسی میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی شهر قزوین از پزشکی مبتنی بر شواهد در سال 1390. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 1390؛ 5(2): 18. magiran.com/p1133668
M.A.Zohal Z.Yazdi S.Fekri M.Dizaniha F.Movahhed, Family Physician's knowledge and attitude towards Evidence Based Medicine in Qazvin 2008, Journal of Medical Education And Development, 2012; 5(2): 18. magiran.com/p1133668
محمدعلی زحل، زهره یزدی، سروش فکری، مجتبی دیزانی ها، فریده موحد، "بررسی میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی شهر قزوین از پزشکی مبتنی بر شواهد در سال 1390"، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 5، شماره 2 (1390): 18. magiran.com/p1133668
M.A.Zohal Z.Yazdi S.Fekri M.Dizaniha F.Movahhed, "Family Physician's knowledge and attitude towards Evidence Based Medicine in Qazvin 2008", Journal of Medical Education And Development 5, no.2 (2012): 18. magiran.com/p1133668
محمدعلی زحل، زهره یزدی، سروش فکری، مجتبی دیزانی ها، فریده موحد، (1390). 'بررسی میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی شهر قزوین از پزشکی مبتنی بر شواهد در سال 1390'، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5(2)، صص.18. magiran.com/p1133668
M.A.Zohal Z.Yazdi S.Fekri M.Dizaniha F.Movahhed, (2012). 'Family Physician's knowledge and attitude towards Evidence Based Medicine in Qazvin 2008', Journal of Medical Education And Development, 5(2), pp.18. magiran.com/p1133668
محمدعلی زحل؛ زهره یزدی؛ سروش فکری؛ مجتبی دیزانی ها؛ فریده موحد. "بررسی میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی شهر قزوین از پزشکی مبتنی بر شواهد در سال 1390". فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5 ،2 ، 1390، 18. magiran.com/p1133668
M.A.Zohal Z.Yazdi S.Fekri M.Dizaniha F.Movahhed. "Family Physician's knowledge and attitude towards Evidence Based Medicine in Qazvin 2008", Journal of Medical Education And Development, 5, 2, 2012, 18. magiran.com/p1133668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال