ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی زحل، شهرام یزدانی، زهرا قاسمی، رامین همایونی زند، رفعت محبی فر، حمیده پاکنیت، (1390). عوامل موثر بر ارتقای رتبه ی علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه آنان، 90-1389، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5(2)، 35. magiran.com/p1133670
M.A.Zohal Sh.Yazdani Z.Ghasemi R.Homayounizand R.Mohebbifar H.Pakniat, (2012). Assessing the effective factors of academic promotion rank of the faculty members of Qazvin Medical University from their point of view, 2011-12, Journal of Medical Education And Development, 5(2), 35. magiran.com/p1133670
محمدعلی زحل، شهرام یزدانی، زهرا قاسمی، رامین همایونی زند، رفعت محبی فر، حمیده پاکنیت، عوامل موثر بر ارتقای رتبه ی علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه آنان، 90-1389. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 1390؛ 5(2): 35. magiran.com/p1133670
M.A.Zohal Sh.Yazdani Z.Ghasemi R.Homayounizand R.Mohebbifar H.Pakniat, Assessing the effective factors of academic promotion rank of the faculty members of Qazvin Medical University from their point of view, 2011-12, Journal of Medical Education And Development, 2012; 5(2): 35. magiran.com/p1133670
محمدعلی زحل، شهرام یزدانی، زهرا قاسمی، رامین همایونی زند، رفعت محبی فر، حمیده پاکنیت، "عوامل موثر بر ارتقای رتبه ی علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه آنان، 90-1389"، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 5، شماره 2 (1390): 35. magiran.com/p1133670
M.A.Zohal Sh.Yazdani Z.Ghasemi R.Homayounizand R.Mohebbifar H.Pakniat, "Assessing the effective factors of academic promotion rank of the faculty members of Qazvin Medical University from their point of view, 2011-12", Journal of Medical Education And Development 5, no.2 (2012): 35. magiran.com/p1133670
محمدعلی زحل، شهرام یزدانی، زهرا قاسمی، رامین همایونی زند، رفعت محبی فر، حمیده پاکنیت، (1390). 'عوامل موثر بر ارتقای رتبه ی علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه آنان، 90-1389'، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5(2)، صص.35. magiran.com/p1133670
M.A.Zohal Sh.Yazdani Z.Ghasemi R.Homayounizand R.Mohebbifar H.Pakniat, (2012). 'Assessing the effective factors of academic promotion rank of the faculty members of Qazvin Medical University from their point of view, 2011-12', Journal of Medical Education And Development, 5(2), pp.35. magiran.com/p1133670
محمدعلی زحل؛ شهرام یزدانی؛ زهرا قاسمی؛ رامین همایونی زند؛ رفعت محبی فر؛ حمیده پاکنیت. "عوامل موثر بر ارتقای رتبه ی علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از دیدگاه آنان، 90-1389". فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5 ،2 ، 1390، 35. magiran.com/p1133670
M.A.Zohal Sh.Yazdani Z.Ghasemi R.Homayounizand R.Mohebbifar H.Pakniat. "Assessing the effective factors of academic promotion rank of the faculty members of Qazvin Medical University from their point of view, 2011-12", Journal of Medical Education And Development, 5, 2, 2012, 35. magiran.com/p1133670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال