ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه سفیدی، مریم طاهرپور، جمیله مهدیزاده، زهرا طاهرخانی، (1390). بررسی عوامل تنش زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 89-88، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5(2)، 42. magiran.com/p1133671
F.Sefidi M.Taherpoor J.Mahdizadeh Z.Taherkhani, (2012). Survey of the Stressors of Clinical Education in Nursing Students of Qazvin University of Medical Sciences in the Academic Year 88-89, Journal of Medical Education And Development, 5(2), 42. magiran.com/p1133671
فاطمه سفیدی، مریم طاهرپور، جمیله مهدیزاده، زهرا طاهرخانی، بررسی عوامل تنش زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 89-88. فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 1390؛ 5(2): 42. magiran.com/p1133671
F.Sefidi M.Taherpoor J.Mahdizadeh Z.Taherkhani, Survey of the Stressors of Clinical Education in Nursing Students of Qazvin University of Medical Sciences in the Academic Year 88-89, Journal of Medical Education And Development, 2012; 5(2): 42. magiran.com/p1133671
فاطمه سفیدی، مریم طاهرپور، جمیله مهدیزاده، زهرا طاهرخانی، "بررسی عوامل تنش زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 89-88"، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه 5، شماره 2 (1390): 42. magiran.com/p1133671
F.Sefidi M.Taherpoor J.Mahdizadeh Z.Taherkhani, "Survey of the Stressors of Clinical Education in Nursing Students of Qazvin University of Medical Sciences in the Academic Year 88-89", Journal of Medical Education And Development 5, no.2 (2012): 42. magiran.com/p1133671
فاطمه سفیدی، مریم طاهرپور، جمیله مهدیزاده، زهرا طاهرخانی، (1390). 'بررسی عوامل تنش زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 89-88'، فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5(2)، صص.42. magiran.com/p1133671
F.Sefidi M.Taherpoor J.Mahdizadeh Z.Taherkhani, (2012). 'Survey of the Stressors of Clinical Education in Nursing Students of Qazvin University of Medical Sciences in the Academic Year 88-89', Journal of Medical Education And Development, 5(2), pp.42. magiran.com/p1133671
فاطمه سفیدی؛ مریم طاهرپور؛ جمیله مهدیزاده؛ زهرا طاهرخانی. "بررسی عوامل تنش زای آموزش بالینی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 89-88". فصلنامه آموزش پزشکی و توسعه، 5 ،2 ، 1390، 42. magiran.com/p1133671
F.Sefidi M.Taherpoor J.Mahdizadeh Z.Taherkhani. "Survey of the Stressors of Clinical Education in Nursing Students of Qazvin University of Medical Sciences in the Academic Year 88-89", Journal of Medical Education And Development, 5, 2, 2012, 42. magiran.com/p1133671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال