ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صداقت خواهی، مهدی پارسا، احمد نظامی، عبدالرضا باقری، حسن پرسا، (1392). ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 3(1)، 41. magiran.com/p1133891
Hosein Sedaghatkhah, Mehdi Parsa, Ahmad Nezami, Abdalreza Bagheri, Hasan Porsa, (2013). Evaluating of the morphological and phenological characteristics of cold tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes at Entezary sowing in Mashhad conditions, Iranian Journal of Pulses Reseach, 3(1), 41. magiran.com/p1133891
حسین صداقت خواهی، مهدی پارسا، احمد نظامی، عبدالرضا باقری، حسن پرسا، ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد. مجله پژوهش های حبوبات ایران، 1392؛ 3(1): 41. magiran.com/p1133891
Hosein Sedaghatkhah, Mehdi Parsa, Ahmad Nezami, Abdalreza Bagheri, Hasan Porsa, Evaluating of the morphological and phenological characteristics of cold tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes at Entezary sowing in Mashhad conditions, Iranian Journal of Pulses Reseach, 2013; 3(1): 41. magiran.com/p1133891
حسین صداقت خواهی، مهدی پارسا، احمد نظامی، عبدالرضا باقری، حسن پرسا، "ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد"، مجله پژوهش های حبوبات ایران 3، شماره 1 (1392): 41. magiran.com/p1133891
Hosein Sedaghatkhah, Mehdi Parsa, Ahmad Nezami, Abdalreza Bagheri, Hasan Porsa, "Evaluating of the morphological and phenological characteristics of cold tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes at Entezary sowing in Mashhad conditions", Iranian Journal of Pulses Reseach 3, no.1 (2013): 41. magiran.com/p1133891
حسین صداقت خواهی، مهدی پارسا، احمد نظامی، عبدالرضا باقری، حسن پرسا، (1392). 'ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد'، مجله پژوهش های حبوبات ایران، 3(1)، صص.41. magiran.com/p1133891
Hosein Sedaghatkhah, Mehdi Parsa, Ahmad Nezami, Abdalreza Bagheri, Hasan Porsa, (2013). 'Evaluating of the morphological and phenological characteristics of cold tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes at Entezary sowing in Mashhad conditions', Iranian Journal of Pulses Reseach, 3(1), pp.41. magiran.com/p1133891
حسین صداقت خواهی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی؛ عبدالرضا باقری؛ حسن پرسا. "ارزیابی ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری دیم در مشهد". مجله پژوهش های حبوبات ایران، 3 ،1 ، 1392، 41. magiran.com/p1133891
Hosein Sedaghatkhah; Mehdi Parsa; Ahmad Nezami; Abdalreza Bagheri; Hasan Porsa. "Evaluating of the morphological and phenological characteristics of cold tolerant chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes at Entezary sowing in Mashhad conditions", Iranian Journal of Pulses Reseach, 3, 1, 2013, 41. magiran.com/p1133891
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال