ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، (1392). مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 20(1)، 19-34. magiran.com/p1134539
E. Soltani, A. Soltani, S. Galeshi, F. Ghaderi, Far, E. Zeinali, (2013). Seed germination modeling of wild mustard (Sinapis arvensis L.) as affected by temperature and water potential: hydrothermal time model, Journal of Plant Production, 20(1), 19-34. magiran.com/p1134539
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم. فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 1392؛ 20(1): 19-34. magiran.com/p1134539
E. Soltani, A. Soltani, S. Galeshi, F. Ghaderi, Far, E. Zeinali, Seed germination modeling of wild mustard (Sinapis arvensis L.) as affected by temperature and water potential: hydrothermal time model, Journal of Plant Production, 2013; 20(1): 19-34. magiran.com/p1134539
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، "مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم"، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی 20، شماره 1 (1392): 19-34. magiran.com/p1134539
E. Soltani, A. Soltani, S. Galeshi, F. Ghaderi, Far, E. Zeinali, "Seed germination modeling of wild mustard (Sinapis arvensis L.) as affected by temperature and water potential: hydrothermal time model", Journal of Plant Production 20, no.1 (2013): 19-34. magiran.com/p1134539
الیاس سلطانی، افشین سلطانی، سرالله گالشی، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، (1392). 'مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم'، فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 20(1)، صص.19-34. magiran.com/p1134539
E. Soltani, A. Soltani, S. Galeshi, F. Ghaderi, Far, E. Zeinali, (2013). 'Seed germination modeling of wild mustard (Sinapis arvensis L.) as affected by temperature and water potential: hydrothermal time model', Journal of Plant Production, 20(1), pp.19-34. magiran.com/p1134539
الیاس سلطانی؛ افشین سلطانی؛ سرالله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی. "مدل سازی جوانه زنی خردل وحشی تحت تاثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم". فصلنامه پژوهش های تولید گیاهی، 20 ،1 ، 1392، 19-34. magiran.com/p1134539
E. Soltani; A. Soltani; S. Galeshi; F. Ghaderi; Far; E. Zeinali. "Seed germination modeling of wild mustard (Sinapis arvensis L.) as affected by temperature and water potential: hydrothermal time model", Journal of Plant Production, 20, 1, 2013, 19-34. magiran.com/p1134539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال