ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه مصطفوی، مهناز محمد زاده، فاطمه احمدی، حسین روحانی، (1391). تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(1)، 63-76. magiran.com/p1135608
Somayeh Mostafavi, Mahnaz Mohammad Zadeh, Fatemeh Ahmadi, Hossein Rohani, (2012). An Analysis of the Application of Learning Organization Components in Jahad-e- Keshavarzi Organization in Khorasan-e-Razavi Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(1), 63-76. magiran.com/p1135608
سمیه مصطفوی، مهناز محمد زاده، فاطمه احمدی، حسین روحانی، تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1391؛ 43(1): 63-76. magiran.com/p1135608
Somayeh Mostafavi, Mahnaz Mohammad Zadeh, Fatemeh Ahmadi, Hossein Rohani, An Analysis of the Application of Learning Organization Components in Jahad-e- Keshavarzi Organization in Khorasan-e-Razavi Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2012; 43(1): 63-76. magiran.com/p1135608
سمیه مصطفوی، مهناز محمد زاده، فاطمه احمدی، حسین روحانی، "تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 43، شماره 1 (1391): 63-76. magiran.com/p1135608
Somayeh Mostafavi, Mahnaz Mohammad Zadeh, Fatemeh Ahmadi, Hossein Rohani, "An Analysis of the Application of Learning Organization Components in Jahad-e- Keshavarzi Organization in Khorasan-e-Razavi Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 43, no.1 (2012): 63-76. magiran.com/p1135608
سمیه مصطفوی، مهناز محمد زاده، فاطمه احمدی، حسین روحانی، (1391). 'تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(1)، صص.63-76. magiran.com/p1135608
Somayeh Mostafavi, Mahnaz Mohammad Zadeh, Fatemeh Ahmadi, Hossein Rohani, (2012). 'An Analysis of the Application of Learning Organization Components in Jahad-e- Keshavarzi Organization in Khorasan-e-Razavi Province', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(1), pp.63-76. magiran.com/p1135608
سمیه مصطفوی؛ مهناز محمد زاده؛ فاطمه احمدی؛ حسین روحانی. "تحلیل کاربست مولفه های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43 ،1 ، 1391، 63-76. magiran.com/p1135608
Somayeh Mostafavi; Mahnaz Mohammad Zadeh; Fatemeh Ahmadi; Hossein Rohani. "An Analysis of the Application of Learning Organization Components in Jahad-e- Keshavarzi Organization in Khorasan-e-Razavi Province", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43, 1, 2012, 63-76. magiran.com/p1135608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال