ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید موحد محمدی، نعمت الله شیری، روناک عربی، رویا کرمی، (1391). میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(1)، 113-123. magiran.com/p1135616
Hamid Movahed Mohammadi, Nematollah Shiri, Ronak Arabi, Roya Karami, (2012). An Analysis of the Impact of Social Capital,s Components on Organizational Entrepreneurship as Regards Agricultural Staff(Dare-Shahr,s Jahade-e-Keshavarzi Organization), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(1), 113-123. magiran.com/p1135616
حمید موحد محمدی، نعمت الله شیری، روناک عربی، رویا کرمی، میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر. فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 1391؛ 43(1): 113-123. magiran.com/p1135616
Hamid Movahed Mohammadi, Nematollah Shiri, Ronak Arabi, Roya Karami, An Analysis of the Impact of Social Capital,s Components on Organizational Entrepreneurship as Regards Agricultural Staff(Dare-Shahr,s Jahade-e-Keshavarzi Organization), Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 2012; 43(1): 113-123. magiran.com/p1135616
حمید موحد محمدی، نعمت الله شیری، روناک عربی، رویا کرمی، "میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر"، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران 43، شماره 1 (1391): 113-123. magiran.com/p1135616
Hamid Movahed Mohammadi, Nematollah Shiri, Ronak Arabi, Roya Karami, "An Analysis of the Impact of Social Capital,s Components on Organizational Entrepreneurship as Regards Agricultural Staff(Dare-Shahr,s Jahade-e-Keshavarzi Organization)", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development 43, no.1 (2012): 113-123. magiran.com/p1135616
حمید موحد محمدی، نعمت الله شیری، روناک عربی، رویا کرمی، (1391). 'میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر'، فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43(1)، صص.113-123. magiran.com/p1135616
Hamid Movahed Mohammadi, Nematollah Shiri, Ronak Arabi, Roya Karami, (2012). 'An Analysis of the Impact of Social Capital,s Components on Organizational Entrepreneurship as Regards Agricultural Staff(Dare-Shahr,s Jahade-e-Keshavarzi Organization)', Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(1), pp.113-123. magiran.com/p1135616
حمید موحد محمدی؛ نعمت الله شیری؛ روناک عربی؛ رویا کرمی. "میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر". فصلنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 43 ،1 ، 1391، 113-123. magiran.com/p1135616
Hamid Movahed Mohammadi; Nematollah Shiri; Ronak Arabi; Roya Karami. "An Analysis of the Impact of Social Capital,s Components on Organizational Entrepreneurship as Regards Agricultural Staff(Dare-Shahr,s Jahade-e-Keshavarzi Organization)", Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43, 1, 2012, 113-123. magiran.com/p1135616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال