ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی طاهری، فریدون یاریاری، محمد مولوی، (1392). تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر، فصلنامه طب مکمل، 3(1)، 54-66. magiran.com/p1135765
Taheri M., Yaryari F., Molavi M., (2013). The effect of therapeutic touch on anxiety patients with irritable bowel syndrome, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3(1), 54-66. magiran.com/p1135765
مهدی طاهری، فریدون یاریاری، محمد مولوی، تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر. فصلنامه طب مکمل، 1392؛ 3(1): 54-66. magiran.com/p1135765
Taheri M., Yaryari F., Molavi M., The effect of therapeutic touch on anxiety patients with irritable bowel syndrome, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2013; 3(1): 54-66. magiran.com/p1135765
مهدی طاهری، فریدون یاریاری، محمد مولوی، "تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر"، فصلنامه طب مکمل 3، شماره 1 (1392): 54-66. magiran.com/p1135765
Taheri M., Yaryari F., Molavi M., "The effect of therapeutic touch on anxiety patients with irritable bowel syndrome", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 3, no.1 (2013): 54-66. magiran.com/p1135765
مهدی طاهری، فریدون یاریاری، محمد مولوی، (1392). 'تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر'، فصلنامه طب مکمل، 3(1)، صص.54-66. magiran.com/p1135765
Taheri M., Yaryari F., Molavi M., (2013). 'The effect of therapeutic touch on anxiety patients with irritable bowel syndrome', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3(1), pp.54-66. magiran.com/p1135765
مهدی طاهری؛ فریدون یاریاری؛ محمد مولوی. "تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر". فصلنامه طب مکمل، 3 ،1 ، 1392، 54-66. magiran.com/p1135765
Taheri M.; Yaryari F.; Molavi M.. "The effect of therapeutic touch on anxiety patients with irritable bowel syndrome", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3, 1, 2013, 54-66. magiran.com/p1135765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال