ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اعظم ملک حسینی، رضوان غفارزادگان، شعبانعلی علیزاده، رضا غفارزادگان، رضا حاجی آقایی، مجتبی احمدلو، (1392). مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو، فصلنامه طب مکمل، 3(1)، 67-78. magiran.com/p1135766
Azam Malekhosseini, Ghaffarzadegan, Shaban Ali Alizadeh, Ghaffarzadegan R., Haji Agaei R., Ahmadlou M., (2013). Effect of aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on second-degree burn wound healing, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3(1), 67-78. magiran.com/p1135766
اعظم ملک حسینی، رضوان غفارزادگان، شعبانعلی علیزاده، رضا غفارزادگان، رضا حاجی آقایی، مجتبی احمدلو، مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو. فصلنامه طب مکمل، 1392؛ 3(1): 67-78. magiran.com/p1135766
Azam Malekhosseini, Ghaffarzadegan, Shaban Ali Alizadeh, Ghaffarzadegan R., Haji Agaei R., Ahmadlou M., Effect of aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on second-degree burn wound healing, Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 2013; 3(1): 67-78. magiran.com/p1135766
اعظم ملک حسینی، رضوان غفارزادگان، شعبانعلی علیزاده، رضا غفارزادگان، رضا حاجی آقایی، مجتبی احمدلو، "مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو"، فصلنامه طب مکمل 3، شماره 1 (1392): 67-78. magiran.com/p1135766
Azam Malekhosseini, Ghaffarzadegan, Shaban Ali Alizadeh, Ghaffarzadegan R., Haji Agaei R., Ahmadlou M., "Effect of aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on second-degree burn wound healing", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery 3, no.1 (2013): 67-78. magiran.com/p1135766
اعظم ملک حسینی، رضوان غفارزادگان، شعبانعلی علیزاده، رضا غفارزادگان، رضا حاجی آقایی، مجتبی احمدلو، (1392). 'مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو'، فصلنامه طب مکمل، 3(1)، صص.67-78. magiran.com/p1135766
Azam Malekhosseini, Ghaffarzadegan, Shaban Ali Alizadeh, Ghaffarzadegan R., Haji Agaei R., Ahmadlou M., (2013). 'Effect of aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on second-degree burn wound healing', Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3(1), pp.67-78. magiran.com/p1135766
اعظم ملک حسینی؛ رضوان غفارزادگان؛ شعبانعلی علیزاده؛ رضا غفارزادگان؛ رضا حاجی آقایی؛ مجتبی احمدلو. "مقایسه اثر ژل آلوئه ورا و کرم سولفادیازین نقره 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو". فصلنامه طب مکمل، 3 ،1 ، 1392، 67-78. magiran.com/p1135766
Azam Malekhosseini; Ghaffarzadegan; Shaban Ali Alizadeh; Ghaffarzadegan R.; Haji Agaei R.; Ahmadlou M.. "Effect of aloe vera gel, compared to 1% silver sulfadiazine cream on second-degree burn wound healing", Complementary Medicine Journal of faculty of Nursing & Midwifery, 3, 1, 2013, 67-78. magiran.com/p1135766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال