ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، طاهره صادقی، (1391). تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی، نشریه پرستاری ایران، 25(80)، 46-55. magiran.com/p1135797
Yekke Fallah L., Azimi H., Sadeghi T., (2013). The Effect of Aerobic and Walking Exercise on Physical and Psychological Symptoms and Pain of Premenstrual Syndrome, Iran Journal of Nursing, 25(80), 46-55. magiran.com/p1135797
لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، طاهره صادقی، تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی. نشریه پرستاری ایران، 1391؛ 25(80): 46-55. magiran.com/p1135797
Yekke Fallah L., Azimi H., Sadeghi T., The Effect of Aerobic and Walking Exercise on Physical and Psychological Symptoms and Pain of Premenstrual Syndrome, Iran Journal of Nursing, 2013; 25(80): 46-55. magiran.com/p1135797
لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، طاهره صادقی، "تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی"، نشریه پرستاری ایران 25، شماره 80 (1391): 46-55. magiran.com/p1135797
Yekke Fallah L., Azimi H., Sadeghi T., "The Effect of Aerobic and Walking Exercise on Physical and Psychological Symptoms and Pain of Premenstrual Syndrome", Iran Journal of Nursing 25, no.80 (2013): 46-55. magiran.com/p1135797
لیلی یکه فلاح، حمیده عظیمی، طاهره صادقی، (1391). 'تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی'، نشریه پرستاری ایران، 25(80)، صص.46-55. magiran.com/p1135797
Yekke Fallah L., Azimi H., Sadeghi T., (2013). 'The Effect of Aerobic and Walking Exercise on Physical and Psychological Symptoms and Pain of Premenstrual Syndrome', Iran Journal of Nursing, 25(80), pp.46-55. magiran.com/p1135797
لیلی یکه فلاح؛ حمیده عظیمی؛ طاهره صادقی. "تاثیر ورزش های پیاده روی و ایروبیک بر علائم جسمی، روانی و احساس درد سندرم پیش از قاعدگی". نشریه پرستاری ایران، 25 ،80 ، 1391، 46-55. magiran.com/p1135797
Yekke Fallah L.; Azimi H.; Sadeghi T.. "The Effect of Aerobic and Walking Exercise on Physical and Psychological Symptoms and Pain of Premenstrual Syndrome", Iran Journal of Nursing, 25, 80, 2013, 46-55. magiran.com/p1135797
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال