ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فلاح، علی فتحی آشتیانی، مجتبی خدادادی، (1390). طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی های روانسنجی، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1(4)، 111. magiran.com/p1135866
M. Shahgholian (M. A), A. Fathi, Ashtiani (Phd), P. Azadfallah(Ph. D), M. Khodadadi (Phd), (2011). Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics, Quarterly of Clinical Psychology Studies, 1(4), 111. magiran.com/p1135866
مهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فلاح، علی فتحی آشتیانی، مجتبی خدادادی، طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی های روانسنجی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1390؛ 1(4): 111. magiran.com/p1135866
M. Shahgholian (M. A), A. Fathi, Ashtiani (Phd), P. Azadfallah(Ph. D), M. Khodadadi (Phd), Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics, Quarterly of Clinical Psychology Studies, 2011; 1(4): 111. magiran.com/p1135866
مهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فلاح، علی فتحی آشتیانی، مجتبی خدادادی، "طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی های روانسنجی"، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی 1، شماره 4 (1390): 111. magiran.com/p1135866
M. Shahgholian (M. A), A. Fathi, Ashtiani (Phd), P. Azadfallah(Ph. D), M. Khodadadi (Phd), "Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics", Quarterly of Clinical Psychology Studies 1, no.4 (2011): 111. magiran.com/p1135866
مهناز شاهقلیان، پرویز آزاد فلاح، علی فتحی آشتیانی، مجتبی خدادادی، (1390). 'طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی های روانسنجی'، فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1(4)، صص.111. magiran.com/p1135866
M. Shahgholian (M. A), A. Fathi, Ashtiani (Phd), P. Azadfallah(Ph. D), M. Khodadadi (Phd), (2011). 'Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics', Quarterly of Clinical Psychology Studies, 1(4), pp.111. magiran.com/p1135866
مهناز شاهقلیان؛ پرویز آزاد فلاح؛ علی فتحی آشتیانی؛ مجتبی خدادادی. "طراحی نسخه نرم افزاری آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (WCST): مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی های روانسنجی". فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 1 ،4 ، 1390، 111. magiran.com/p1135866
M. Shahgholian (M. A); A. Fathi; Ashtiani (Phd); P. Azadfallah(Ph. D); M. Khodadadi (Phd). "Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) computerized version: Theoretical Fundamental, Developing and Psychometrics Characteristics", Quarterly of Clinical Psychology Studies, 1, 4, 2011, 111. magiran.com/p1135866
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال