ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Yaojun Zhao, Zhenang Huo, Jian Wu, Shuangbao Xie, Liang Zhang, Zhanchun Feng, (2013). Impact on the Performance of Health Workers Adopted Performance-Related Contracts in the Provision of Basic Public Health Service At Village and Township Levels, Iranian Journal of Public Health, 42(4), 358-367. magiran.com/p1136223
Yaojun Zhao, Zhenang Huo, Jian Wu, Shuangbao Xie, Liang Zhang, Zhanchun Feng, Impact on the Performance of Health Workers Adopted Performance-Related Contracts in the Provision of Basic Public Health Service At Village and Township Levels, Iranian Journal of Public Health, 2013; 42(4): 358-367. magiran.com/p1136223
Yaojun Zhao, Zhenang Huo, Jian Wu, Shuangbao Xie, Liang Zhang, Zhanchun Feng, "Impact on the Performance of Health Workers Adopted Performance-Related Contracts in the Provision of Basic Public Health Service At Village and Township Levels", Iranian Journal of Public Health 42, no.4 (2013): 358-367. magiran.com/p1136223
Yaojun Zhao, Zhenang Huo, Jian Wu, Shuangbao Xie, Liang Zhang, Zhanchun Feng, (2013). 'Impact on the Performance of Health Workers Adopted Performance-Related Contracts in the Provision of Basic Public Health Service At Village and Township Levels', Iranian Journal of Public Health, 42(4), pp.358-367. magiran.com/p1136223
Yaojun Zhao; Zhenang Huo; Jian Wu; Shuangbao Xie; Liang Zhang; Zhanchun Feng. "Impact on the Performance of Health Workers Adopted Performance-Related Contracts in the Provision of Basic Public Health Service At Village and Township Levels", Iranian Journal of Public Health, 42, 4, 2013, 358-367. magiran.com/p1136223
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال