ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه عین الهی پیر، نرجس اکاتی، فاطمه ابراهیمی میمند، (1392). تعیین مقدار تجمع مس در گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) و خاک در محدوده معدن و کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 99، 2. magiran.com/p1136227
Einollahi Peer. F., Okati. N., Ebrahimi, Meymand. F, (2013). Survey of Cu concentration in soil and some pasture plants (Lactuca serriola, Artemisia sieberi and Astragalus bisulcatus) around the Khatoon Abad melting Copper mine in Shahr Babak, Animal Sciences, 99, 2. magiran.com/p1136227
فاطمه عین الهی پیر، نرجس اکاتی، فاطمه ابراهیمی میمند، تعیین مقدار تجمع مس در گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) و خاک در محدوده معدن و کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک. نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 1392؛ 99: 2. magiran.com/p1136227
Einollahi Peer. F., Okati. N., Ebrahimi, Meymand. F, Survey of Cu concentration in soil and some pasture plants (Lactuca serriola, Artemisia sieberi and Astragalus bisulcatus) around the Khatoon Abad melting Copper mine in Shahr Babak, Animal Sciences, 2013; 99: 2. magiran.com/p1136227
فاطمه عین الهی پیر، نرجس اکاتی، فاطمه ابراهیمی میمند، "تعیین مقدار تجمع مس در گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) و خاک در محدوده معدن و کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک"، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی) ،99 (1392): 2. magiran.com/p1136227
Einollahi Peer. F., Okati. N., Ebrahimi, Meymand. F, "Survey of Cu concentration in soil and some pasture plants (Lactuca serriola, Artemisia sieberi and Astragalus bisulcatus) around the Khatoon Abad melting Copper mine in Shahr Babak", Animal Sciences no. 99 (2013): 2. magiran.com/p1136227
فاطمه عین الهی پیر، نرجس اکاتی، فاطمه ابراهیمی میمند، (1392). 'تعیین مقدار تجمع مس در گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) و خاک در محدوده معدن و کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک'، نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 99، صص.2. magiran.com/p1136227
Einollahi Peer. F., Okati. N., Ebrahimi, Meymand. F, (2013). 'Survey of Cu concentration in soil and some pasture plants (Lactuca serriola, Artemisia sieberi and Astragalus bisulcatus) around the Khatoon Abad melting Copper mine in Shahr Babak', Animal Sciences, 99, pp.2. magiran.com/p1136227
فاطمه عین الهی پیر؛ نرجس اکاتی؛ فاطمه ابراهیمی میمند. "تعیین مقدار تجمع مس در گیاهان مرتعی (کاهوی وحشی، درمنه و گون) و خاک در محدوده معدن و کارخانه ذوب مس خاتون آباد شهر بابک". نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)، 99 ، 1392، 2. magiran.com/p1136227
Einollahi Peer. F.; Okati. N.; Ebrahimi; Meymand. F. "Survey of Cu concentration in soil and some pasture plants (Lactuca serriola, Artemisia sieberi and Astragalus bisulcatus) around the Khatoon Abad melting Copper mine in Shahr Babak", Animal Sciences, 99, 2013, 2. magiran.com/p1136227
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال