ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی بیژنی، سید امین کوهپایه، راضیه آبادی، زیبا توکل، (1392). عوامل تاثیر گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 88. magiran.com/p1138460
Mostafa Bizhani , Seyyed Amin Kouhpayeh, Raziyeh Abadi, Ziba Tavacool, (2013). Effective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 88. magiran.com/p1138460
مصطفی بیژنی، سید امین کوهپایه، راضیه آبادی، زیبا توکل، عوامل تاثیر گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 88. magiran.com/p1138460
Mostafa Bizhani , Seyyed Amin Kouhpayeh, Raziyeh Abadi, Ziba Tavacool, Effective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 88. magiran.com/p1138460
مصطفی بیژنی، سید امین کوهپایه، راضیه آبادی، زیبا توکل، "عوامل تاثیر گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 88. magiran.com/p1138460
Mostafa Bizhani , Seyyed Amin Kouhpayeh, Raziyeh Abadi, Ziba Tavacool, "Effective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 88. magiran.com/p1138460
مصطفی بیژنی، سید امین کوهپایه، راضیه آبادی، زیبا توکل، (1392). 'عوامل تاثیر گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.88. magiran.com/p1138460
Mostafa Bizhani , Seyyed Amin Kouhpayeh, Raziyeh Abadi, Ziba Tavacool, (2013). 'Effective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.88. magiran.com/p1138460
مصطفی بیژنی؛ سید امین کوهپایه؛ راضیه آبادی؛ زیبا توکل. "عوامل تاثیر گذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 88. magiran.com/p1138460
Mostafa Bizhani ; Seyyed Amin Kouhpayeh; Raziyeh Abadi; Ziba Tavacool. "Effective factors on the Incidence of medication errors from the nursing staff perspective in various department of Fasa Hospital", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 88. magiran.com/p1138460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال