ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عقیل اسماعیلی، حسین هنری، صادق صفایی، مهدی غفرانی، (1392). طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 18. magiran.com/p1138461
Aghil Esmaeili, Hossein Honari, Sadegh Safaei, Mahdi Ghofrani, (2013). Design and Construction of ctxB-gfp-stxB Gene Cassette and Investigation of Its Expression in E. coli Bl21 (DE3), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 18. magiran.com/p1138461
عقیل اسماعیلی، حسین هنری، صادق صفایی، مهدی غفرانی، طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 18. magiran.com/p1138461
Aghil Esmaeili, Hossein Honari, Sadegh Safaei, Mahdi Ghofrani, Design and Construction of ctxB-gfp-stxB Gene Cassette and Investigation of Its Expression in E. coli Bl21 (DE3), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 18. magiran.com/p1138461
عقیل اسماعیلی، حسین هنری، صادق صفایی، مهدی غفرانی، "طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 18. magiran.com/p1138461
Aghil Esmaeili, Hossein Honari, Sadegh Safaei, Mahdi Ghofrani, "Design and Construction of ctxB-gfp-stxB Gene Cassette and Investigation of Its Expression in E. coli Bl21 (DE3)", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 18. magiran.com/p1138461
عقیل اسماعیلی، حسین هنری، صادق صفایی، مهدی غفرانی، (1392). 'طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.18. magiran.com/p1138461
Aghil Esmaeili, Hossein Honari, Sadegh Safaei, Mahdi Ghofrani, (2013). 'Design and Construction of ctxB-gfp-stxB Gene Cassette and Investigation of Its Expression in E. coli Bl21 (DE3)', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.18. magiran.com/p1138461
عقیل اسماعیلی؛ حسین هنری؛ صادق صفایی؛ مهدی غفرانی. "طراحی و ساخت کاست ژنی ctxB-gfp-stxBو بررسی بیان آن در E. coli سویه (Bl21 (DE3". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 18. magiran.com/p1138461
Aghil Esmaeili; Hossein Honari; Sadegh Safaei; Mahdi Ghofrani. "Design and Construction of ctxB-gfp-stxB Gene Cassette and Investigation of Its Expression in E. coli Bl21 (DE3)", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 18. magiran.com/p1138461
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال