ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نوشین نقش، فاطمه ابوطالبی، سمیرا کرم سیچانی، (1392). طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 27. magiran.com/p1138466
Nooshin Naghsh, Fatemeh Aboutalebi, Samira Karam Seychani, (2013). Designing a New Nano-Plant Composite of Cucurbita pepo for Wound Repair of Skin in Male Albino Mice: A New Nano Approach for Skin Repair, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 27. magiran.com/p1138466
نوشین نقش، فاطمه ابوطالبی، سمیرا کرم سیچانی، طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 27. magiran.com/p1138466
Nooshin Naghsh, Fatemeh Aboutalebi, Samira Karam Seychani, Designing a New Nano-Plant Composite of Cucurbita pepo for Wound Repair of Skin in Male Albino Mice: A New Nano Approach for Skin Repair, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 27. magiran.com/p1138466
نوشین نقش، فاطمه ابوطالبی، سمیرا کرم سیچانی، "طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 27. magiran.com/p1138466
Nooshin Naghsh, Fatemeh Aboutalebi, Samira Karam Seychani, "Designing a New Nano-Plant Composite of Cucurbita pepo for Wound Repair of Skin in Male Albino Mice: A New Nano Approach for Skin Repair", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 27. magiran.com/p1138466
نوشین نقش، فاطمه ابوطالبی، سمیرا کرم سیچانی، (1392). 'طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.27. magiran.com/p1138466
Nooshin Naghsh, Fatemeh Aboutalebi, Samira Karam Seychani, (2013). 'Designing a New Nano-Plant Composite of Cucurbita pepo for Wound Repair of Skin in Male Albino Mice: A New Nano Approach for Skin Repair', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.27. magiran.com/p1138466
نوشین نقش؛ فاطمه ابوطالبی؛ سمیرا کرم سیچانی. "طراحی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی برای ترمیم سوختگی پوست در موش های سوری نر از نژاد آلبینو: یک شیوه جدید نانو برای ترمیم پوست". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 27. magiran.com/p1138466
Nooshin Naghsh; Fatemeh Aboutalebi; Samira Karam Seychani. "Designing a New Nano-Plant Composite of Cucurbita pepo for Wound Repair of Skin in Male Albino Mice: A New Nano Approach for Skin Repair", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 27. magiran.com/p1138466
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال