ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث رستاد، لیلا شکوهی، سیده لیلا دهقانی ، محدثه معتمد جهرمی، (1392). بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 75. magiran.com/p1138467
Hadis Rastad, Laila Shokohi, Seyedeh Leila Dehghani, Mohadeseh Motamed Jahromi, (2013). Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 75. magiran.com/p1138467
حدیث رستاد، لیلا شکوهی، سیده لیلا دهقانی ، محدثه معتمد جهرمی، بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 75. magiran.com/p1138467
Hadis Rastad, Laila Shokohi, Seyedeh Leila Dehghani, Mohadeseh Motamed Jahromi, Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 75. magiran.com/p1138467
حدیث رستاد، لیلا شکوهی، سیده لیلا دهقانی ، محدثه معتمد جهرمی، "بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 75. magiran.com/p1138467
Hadis Rastad, Laila Shokohi, Seyedeh Leila Dehghani, Mohadeseh Motamed Jahromi, "Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 75. magiran.com/p1138467
حدیث رستاد، لیلا شکوهی، سیده لیلا دهقانی ، محدثه معتمد جهرمی، (1392). 'بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.75. magiran.com/p1138467
Hadis Rastad, Laila Shokohi, Seyedeh Leila Dehghani, Mohadeseh Motamed Jahromi, (2013). 'Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.75. magiran.com/p1138467
حدیث رستاد؛ لیلا شکوهی؛ سیده لیلا دهقانی ؛ محدثه معتمد جهرمی. "بررسی آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا نسبت به سرطان پستان درسال 1390". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 75. magiran.com/p1138467
Hadis Rastad; Laila Shokohi; Seyedeh Leila Dehghani; Mohadeseh Motamed Jahromi. "Assessment of the Awareness and Practice of Women vis-à-vis Breast Self-Examination in Fasa in 2011", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 75. magiran.com/p1138467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال