ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه رضایی، سهیلا ابراهیمی، سید همایون صدرایی، مجید نقدی، گیتی ترکمان، ذبح الله حسن زاده، غلامرضا کاکا ، (1392). ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 34. magiran.com/p1138469
Roghayeh Rezaei, Soheila Ebrahimi, Seyyed Homayoun Sadraie, Majid Naghdi, Giti Torkaman, Zabihollah Hasanzadeh, Gholamreza Kaka, (2013). Evaluation of the Repair of Bone Defect after Bone Marrow Stromal Cell Transplantation in Rat, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 34. magiran.com/p1138469
رقیه رضایی، سهیلا ابراهیمی، سید همایون صدرایی، مجید نقدی، گیتی ترکمان، ذبح الله حسن زاده، غلامرضا کاکا ، ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 34. magiran.com/p1138469
Roghayeh Rezaei, Soheila Ebrahimi, Seyyed Homayoun Sadraie, Majid Naghdi, Giti Torkaman, Zabihollah Hasanzadeh, Gholamreza Kaka, Evaluation of the Repair of Bone Defect after Bone Marrow Stromal Cell Transplantation in Rat, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 34. magiran.com/p1138469
رقیه رضایی، سهیلا ابراهیمی، سید همایون صدرایی، مجید نقدی، گیتی ترکمان، ذبح الله حسن زاده، غلامرضا کاکا ، "ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 34. magiran.com/p1138469
Roghayeh Rezaei, Soheila Ebrahimi, Seyyed Homayoun Sadraie, Majid Naghdi, Giti Torkaman, Zabihollah Hasanzadeh, Gholamreza Kaka, "Evaluation of the Repair of Bone Defect after Bone Marrow Stromal Cell Transplantation in Rat", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 34. magiran.com/p1138469
رقیه رضایی، سهیلا ابراهیمی، سید همایون صدرایی، مجید نقدی، گیتی ترکمان، ذبح الله حسن زاده، غلامرضا کاکا ، (1392). 'ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.34. magiran.com/p1138469
Roghayeh Rezaei, Soheila Ebrahimi, Seyyed Homayoun Sadraie, Majid Naghdi, Giti Torkaman, Zabihollah Hasanzadeh, Gholamreza Kaka, (2013). 'Evaluation of the Repair of Bone Defect after Bone Marrow Stromal Cell Transplantation in Rat', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.34. magiran.com/p1138469
رقیه رضایی؛ سهیلا ابراهیمی؛ سید همایون صدرایی؛ مجید نقدی؛ گیتی ترکمان؛ ذبح الله حسن زاده؛ غلامرضا کاکا . "ارزیابی ترمیم نقص استخوان پس از پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان در موش صحرائی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 34. magiran.com/p1138469
Roghayeh Rezaei; Soheila Ebrahimi; Seyyed Homayoun Sadraie; Majid Naghdi; Giti Torkaman; Zabihollah Hasanzadeh; Gholamreza Kaka. "Evaluation of the Repair of Bone Defect after Bone Marrow Stromal Cell Transplantation in Rat", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 34. magiran.com/p1138469
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال