ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم محل دشتیان، زهره ماکولاتی، محمدتقی قربانیان، مجید نقدی، (1392). بررسی شرایط کشت و قدرت کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در محیط کشت: یک مطالعه مروری، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 1. magiran.com/p1138470
Maryam Mahal Dashtian, Zohreh Makoulati, Mohammad Taghi Ghorbanian, Majid Naghdi, (2013). Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization Ability of Human Spermatogonial Stem Cells: A Review Article, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 1. magiran.com/p1138470
مریم محل دشتیان، زهره ماکولاتی، محمدتقی قربانیان، مجید نقدی، بررسی شرایط کشت و قدرت کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در محیط کشت: یک مطالعه مروری. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 1. magiran.com/p1138470
Maryam Mahal Dashtian, Zohreh Makoulati, Mohammad Taghi Ghorbanian, Majid Naghdi, Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization Ability of Human Spermatogonial Stem Cells: A Review Article, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 1. magiran.com/p1138470
مریم محل دشتیان، زهره ماکولاتی، محمدتقی قربانیان، مجید نقدی، "بررسی شرایط کشت و قدرت کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در محیط کشت: یک مطالعه مروری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 1. magiran.com/p1138470
Maryam Mahal Dashtian, Zohreh Makoulati, Mohammad Taghi Ghorbanian, Majid Naghdi, "Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization Ability of Human Spermatogonial Stem Cells: A Review Article", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 1. magiran.com/p1138470
مریم محل دشتیان، زهره ماکولاتی، محمدتقی قربانیان، مجید نقدی، (1392). 'بررسی شرایط کشت و قدرت کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در محیط کشت: یک مطالعه مروری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.1. magiran.com/p1138470
Maryam Mahal Dashtian, Zohreh Makoulati, Mohammad Taghi Ghorbanian, Majid Naghdi, (2013). 'Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization Ability of Human Spermatogonial Stem Cells: A Review Article', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.1. magiran.com/p1138470
مریم محل دشتیان؛ زهره ماکولاتی؛ محمدتقی قربانیان؛ مجید نقدی. "بررسی شرایط کشت و قدرت کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در محیط کشت: یک مطالعه مروری". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 1. magiran.com/p1138470
Maryam Mahal Dashtian; Zohreh Makoulati; Mohammad Taghi Ghorbanian; Majid Naghdi. "Assessment of Culture Condition and In Vitro Colonization Ability of Human Spermatogonial Stem Cells: A Review Article", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 1. magiran.com/p1138470
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال