ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله جوهری، سعید خاتم ساز، خاطره دهقانی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، فرشید کفیل زاده، محمد علی پوردانش، پیمان ایزدپناه، قادر الله وردی، (1392). تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 42. magiran.com/p1138474
Habibollah Johari, Saeid Khatamsaz, Khatereh Dehghani, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Farshid Kafilzadeh, Mohammad Ali Poor Danesh, Peyman Izadpanah, Ghader Allahverdi, (2013). Effect of Olanzapine on Pituitary - Gonad Axis and Spermatogenesis in Adult Male Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 42. magiran.com/p1138474
حبیب الله جوهری، سعید خاتم ساز، خاطره دهقانی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، فرشید کفیل زاده، محمد علی پوردانش، پیمان ایزدپناه، قادر الله وردی، تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 42. magiran.com/p1138474
Habibollah Johari, Saeid Khatamsaz, Khatereh Dehghani, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Farshid Kafilzadeh, Mohammad Ali Poor Danesh, Peyman Izadpanah, Ghader Allahverdi, Effect of Olanzapine on Pituitary - Gonad Axis and Spermatogenesis in Adult Male Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 42. magiran.com/p1138474
حبیب الله جوهری، سعید خاتم ساز، خاطره دهقانی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، فرشید کفیل زاده، محمد علی پوردانش، پیمان ایزدپناه، قادر الله وردی، "تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 42. magiran.com/p1138474
Habibollah Johari, Saeid Khatamsaz, Khatereh Dehghani, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Farshid Kafilzadeh, Mohammad Ali Poor Danesh, Peyman Izadpanah, Ghader Allahverdi, "Effect of Olanzapine on Pituitary - Gonad Axis and Spermatogenesis in Adult Male Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 42. magiran.com/p1138474
حبیب الله جوهری، سعید خاتم ساز، خاطره دهقانی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، فرشید کفیل زاده، محمد علی پوردانش، پیمان ایزدپناه، قادر الله وردی، (1392). 'تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.42. magiran.com/p1138474
Habibollah Johari, Saeid Khatamsaz, Khatereh Dehghani, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Farshid Kafilzadeh, Mohammad Ali Poor Danesh, Peyman Izadpanah, Ghader Allahverdi, (2013). 'Effect of Olanzapine on Pituitary - Gonad Axis and Spermatogenesis in Adult Male Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.42. magiran.com/p1138474
حبیب الله جوهری؛ سعید خاتم ساز؛ خاطره دهقانی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ هوشنگ جمالی؛ فرشید کفیل زاده؛ محمد علی پوردانش؛ پیمان ایزدپناه؛ قادر الله وردی. "تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 42. magiran.com/p1138474
Habibollah Johari; Saeid Khatamsaz; Khatereh Dehghani; Vahid Hemayatkhah Jahromi; Houshang Jamali; Farshid Kafilzadeh; Mohammad Ali Poor Danesh; Peyman Izadpanah; Ghader Allahverdi. "Effect of Olanzapine on Pituitary - Gonad Axis and Spermatogenesis in Adult Male Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 42. magiran.com/p1138474
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال