ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی حاتمی، جاسماستخر، (1392). تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 56. magiran.com/p1138475
Laili Hatami, Jasem Estakhr, (2013). The Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita on the Hormonal Pituitary-Testis Axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 56. magiran.com/p1138475
لیلی حاتمی، جاسماستخر، تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 56. magiran.com/p1138475
Laili Hatami, Jasem Estakhr, The Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita on the Hormonal Pituitary-Testis Axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 56. magiran.com/p1138475
لیلی حاتمی، جاسماستخر، "تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 56. magiran.com/p1138475
Laili Hatami, Jasem Estakhr, "The Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita on the Hormonal Pituitary-Testis Axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 56. magiran.com/p1138475
لیلی حاتمی، جاسماستخر، (1392). 'تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.56. magiran.com/p1138475
Laili Hatami, Jasem Estakhr, (2013). 'The Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita on the Hormonal Pituitary-Testis Axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.56. magiran.com/p1138475
لیلی حاتمی؛ جاسماستخر. "تاثیر عصاره آبی- الکلی گیاه بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش صحرایی نر بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 56. magiran.com/p1138475
Laili Hatami; Jasem Estakhr. "The Effects of Hydroalcoholic Extract of Matricaria Recutita on the Hormonal Pituitary-Testis Axis and Testis Tissue Changes of Mature Male Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 56. magiran.com/p1138475
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال