ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب الله جوهری، امیراشکان مهجور، سیامک فلاحی، حسین کارگر جهرمی، مریم عابدینی، محمدعلی پوردانش، زهرا زمانی، (1392). تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های صحرایی ماده بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 69. magiran.com/p1138478
Habibollah Johari, Amir Ashkan Mahjoor, Siyamak Fallahi, Hossein Kargar Jahromi, Maryam Abedini, Mohammad Ali Poor Danesh, Zahra Zamani, (2013). Effect of Camphor on Pituitary-Gonadal Hormonal Axis and Oogenesis in Adult Female Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 69. magiran.com/p1138478
حبیب الله جوهری، امیراشکان مهجور، سیامک فلاحی، حسین کارگر جهرمی، مریم عابدینی، محمدعلی پوردانش، زهرا زمانی، تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های صحرایی ماده بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 69. magiran.com/p1138478
Habibollah Johari, Amir Ashkan Mahjoor, Siyamak Fallahi, Hossein Kargar Jahromi, Maryam Abedini, Mohammad Ali Poor Danesh, Zahra Zamani, Effect of Camphor on Pituitary-Gonadal Hormonal Axis and Oogenesis in Adult Female Rats, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 69. magiran.com/p1138478
حبیب الله جوهری، امیراشکان مهجور، سیامک فلاحی، حسین کارگر جهرمی، مریم عابدینی، محمدعلی پوردانش، زهرا زمانی، "تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های صحرایی ماده بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 69. magiran.com/p1138478
Habibollah Johari, Amir Ashkan Mahjoor, Siyamak Fallahi, Hossein Kargar Jahromi, Maryam Abedini, Mohammad Ali Poor Danesh, Zahra Zamani, "Effect of Camphor on Pituitary-Gonadal Hormonal Axis and Oogenesis in Adult Female Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 69. magiran.com/p1138478
حبیب الله جوهری، امیراشکان مهجور، سیامک فلاحی، حسین کارگر جهرمی، مریم عابدینی، محمدعلی پوردانش، زهرا زمانی، (1392). 'تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های صحرایی ماده بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.69. magiran.com/p1138478
Habibollah Johari, Amir Ashkan Mahjoor, Siyamak Fallahi, Hossein Kargar Jahromi, Maryam Abedini, Mohammad Ali Poor Danesh, Zahra Zamani, (2013). 'Effect of Camphor on Pituitary-Gonadal Hormonal Axis and Oogenesis in Adult Female Rats', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.69. magiran.com/p1138478
حبیب الله جوهری؛ امیراشکان مهجور؛ سیامک فلاحی؛ حسین کارگر جهرمی؛ مریم عابدینی؛ محمدعلی پوردانش؛ زهرا زمانی. "تاثیر کافور بر محور هیپوفیز- گناد و اووژنز در موش های صحرایی ماده بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 69. magiran.com/p1138478
Habibollah Johari; Amir Ashkan Mahjoor; Siyamak Fallahi; Hossein Kargar Jahromi; Maryam Abedini; Mohammad Ali Poor Danesh; Zahra Zamani. "Effect of Camphor on Pituitary-Gonadal Hormonal Axis and Oogenesis in Adult Female Rats", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 69. magiran.com/p1138478
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال