ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین زیلایی بوری، اعظم خدری، اکرم آهنگرپور، مریم زیلایی بوری، (1392). مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، 81. magiran.com/p1138480
Shirin Zilaeibouri, Azam Khedri, Akram Ahangar Pour, Maryam Zilaeibouri, (2013). Comparing the Effects of Aerobic Exercises of High and Moderate Intensity on Serum Leptin Levels and Capacity of Fat Oxidation among Young Obese Girls, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), 81. magiran.com/p1138480
شیرین زیلایی بوری، اعظم خدری، اکرم آهنگرپور، مریم زیلایی بوری، مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1392؛ 3(1): 81. magiran.com/p1138480
Shirin Zilaeibouri, Azam Khedri, Akram Ahangar Pour, Maryam Zilaeibouri, Comparing the Effects of Aerobic Exercises of High and Moderate Intensity on Serum Leptin Levels and Capacity of Fat Oxidation among Young Obese Girls, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2013; 3(1): 81. magiran.com/p1138480
شیرین زیلایی بوری، اعظم خدری، اکرم آهنگرپور، مریم زیلایی بوری، "مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 3، شماره 1 (1392): 81. magiran.com/p1138480
Shirin Zilaeibouri, Azam Khedri, Akram Ahangar Pour, Maryam Zilaeibouri, "Comparing the Effects of Aerobic Exercises of High and Moderate Intensity on Serum Leptin Levels and Capacity of Fat Oxidation among Young Obese Girls", Journal of Fasa University of Medical Sciences 3, no.1 (2013): 81. magiran.com/p1138480
شیرین زیلایی بوری، اعظم خدری، اکرم آهنگرپور، مریم زیلایی بوری، (1392). 'مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3(1)، صص.81. magiran.com/p1138480
Shirin Zilaeibouri, Azam Khedri, Akram Ahangar Pour, Maryam Zilaeibouri, (2013). 'Comparing the Effects of Aerobic Exercises of High and Moderate Intensity on Serum Leptin Levels and Capacity of Fat Oxidation among Young Obese Girls', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3(1), pp.81. magiran.com/p1138480
شیرین زیلایی بوری؛ اعظم خدری؛ اکرم آهنگرپور؛ مریم زیلایی بوری. "مقایسه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر سطح لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی دختران جوان چاق". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 3 ،1 ، 1392، 81. magiran.com/p1138480
Shirin Zilaeibouri; Azam Khedri; Akram Ahangar Pour; Maryam Zilaeibouri. "Comparing the Effects of Aerobic Exercises of High and Moderate Intensity on Serum Leptin Levels and Capacity of Fat Oxidation among Young Obese Girls", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 3, 1, 2013, 81. magiran.com/p1138480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال