ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا سلمانی، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، سید رضامجدزاده، (1392). ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 16(1)، 28-34. magiran.com/p1139909
Salmani Mr, Rashidian A., Abolhassani F., Majdzadeh R, (2013). Assessing Experiences of Outsourcing Urban Health Posts: Facilities and Services Offered in Publicly Owned and Outsourced Health Posts in Tehran University of Medical Sciences, Hakim Health Systems research journal, 16(1), 28-34. magiran.com/p1139909
محمدرضا سلمانی، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، سید رضامجدزاده، ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1392؛ 16(1): 28-34. magiran.com/p1139909
Salmani Mr, Rashidian A., Abolhassani F., Majdzadeh R, Assessing Experiences of Outsourcing Urban Health Posts: Facilities and Services Offered in Publicly Owned and Outsourced Health Posts in Tehran University of Medical Sciences, Hakim Health Systems research journal, 2013; 16(1): 28-34. magiran.com/p1139909
محمدرضا سلمانی، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، سید رضامجدزاده، "ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 16، شماره 1 (1392): 28-34. magiran.com/p1139909
Salmani Mr, Rashidian A., Abolhassani F., Majdzadeh R, "Assessing Experiences of Outsourcing Urban Health Posts: Facilities and Services Offered in Publicly Owned and Outsourced Health Posts in Tehran University of Medical Sciences", Hakim Health Systems research journal 16, no.1 (2013): 28-34. magiran.com/p1139909
محمدرضا سلمانی، آرش رشیدیان، فرید ابوالحسنی، سید رضامجدزاده، (1392). 'ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 16(1)، صص.28-34. magiran.com/p1139909
Salmani Mr, Rashidian A., Abolhassani F., Majdzadeh R, (2013). 'Assessing Experiences of Outsourcing Urban Health Posts: Facilities and Services Offered in Publicly Owned and Outsourced Health Posts in Tehran University of Medical Sciences', Hakim Health Systems research journal, 16(1), pp.28-34. magiran.com/p1139909
محمدرضا سلمانی؛ آرش رشیدیان؛ فرید ابوالحسنی؛ سید رضامجدزاده. "ارزیابی تجربه برون سپاری خدمات بهداشتی در شهر: امکانات و خدمات ارایه شده در پایگاه های بهداشتی دولتی و برون سپاری شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 16 ،1 ، 1392، 28-34. magiran.com/p1139909
Salmani Mr; Rashidian A.; Abolhassani F.; Majdzadeh R. "Assessing Experiences of Outsourcing Urban Health Posts: Facilities and Services Offered in Publicly Owned and Outsourced Health Posts in Tehran University of Medical Sciences", Hakim Health Systems research journal, 16, 1, 2013, 28-34. magiran.com/p1139909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال