ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ضیاء فلاح محمدی، حسین نظری، (1392). تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1(1)، 70. magiran.com/p1140343
Ziya Fallah Mohammadi, Hossein Nazari, (2013). The effects of 4 weeks plyometric training and omega 3 supplementation on serum brain derived neurotrophic factor and C- reactive protein in active men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 1(1), 70. magiran.com/p1140343
ضیاء فلاح محمدی، حسین نظری، تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال. نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1392؛ 1(1): 70. magiran.com/p1140343
Ziya Fallah Mohammadi, Hossein Nazari, The effects of 4 weeks plyometric training and omega 3 supplementation on serum brain derived neurotrophic factor and C- reactive protein in active men, Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 2013; 1(1): 70. magiran.com/p1140343
ضیاء فلاح محمدی، حسین نظری، "تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال"، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 1، شماره 1 (1392): 70. magiran.com/p1140343
Ziya Fallah Mohammadi, Hossein Nazari, "The effects of 4 weeks plyometric training and omega 3 supplementation on serum brain derived neurotrophic factor and C- reactive protein in active men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport 1, no.1 (2013): 70. magiran.com/p1140343
ضیاء فلاح محمدی، حسین نظری، (1392). 'تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال'، نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1(1)، صص.70. magiran.com/p1140343
Ziya Fallah Mohammadi, Hossein Nazari, (2013). 'The effects of 4 weeks plyometric training and omega 3 supplementation on serum brain derived neurotrophic factor and C- reactive protein in active men', Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 1(1), pp.70. magiran.com/p1140343
ضیاء فلاح محمدی؛ حسین نظری. "تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال". نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش، 1 ،1 ، 1392، 70. magiran.com/p1140343
Ziya Fallah Mohammadi; Hossein Nazari. "The effects of 4 weeks plyometric training and omega 3 supplementation on serum brain derived neurotrophic factor and C- reactive protein in active men", Journal of practical studies of Biosciences in Sport, 1, 1, 2013, 70. magiran.com/p1140343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال