ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گلمراد مرادی، محسن صفاریان، (1391). عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 3(7)، 81. magiran.com/p1140696
Golmorad Moradi, Mohsen Safarian, (2012). Effective Socio-Economic Factors on the Increase of the Youth Marriage Age, Sociological Studies of Youth Journal, 3(7), 81. magiran.com/p1140696
گلمراد مرادی، محسن صفاریان، عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 1391؛ 3(7): 81. magiran.com/p1140696
Golmorad Moradi, Mohsen Safarian, Effective Socio-Economic Factors on the Increase of the Youth Marriage Age, Sociological Studies of Youth Journal, 2012; 3(7): 81. magiran.com/p1140696
گلمراد مرادی، محسن صفاریان، "عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)"، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان 3، شماره 7 (1391): 81. magiran.com/p1140696
Golmorad Moradi, Mohsen Safarian, "Effective Socio-Economic Factors on the Increase of the Youth Marriage Age", Sociological Studies of Youth Journal 3, no.7 (2012): 81. magiran.com/p1140696
گلمراد مرادی، محسن صفاریان، (1391). 'عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)'، مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 3(7)، صص.81. magiran.com/p1140696
Golmorad Moradi, Mohsen Safarian, (2012). 'Effective Socio-Economic Factors on the Increase of the Youth Marriage Age', Sociological Studies of Youth Journal, 3(7), pp.81. magiran.com/p1140696
گلمراد مرادی؛ محسن صفاریان. "عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)". مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان، 3 ،7 ، 1391، 81. magiran.com/p1140696
Golmorad Moradi; Mohsen Safarian. "Effective Socio-Economic Factors on the Increase of the Youth Marriage Age", Sociological Studies of Youth Journal, 3, 7, 2012, 81. magiran.com/p1140696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال