ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیمه سلیمی خورشیدی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، محمد ذاکری، نعمت الله محمودی، احمد طهماسبی کهیانی، (1392). تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)، مجله تحقیقات دامپزشکی، 68(2)، 191-196. magiran.com/p1140917
Naimeh Salimi Khorshidi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Mohammad Zakeri, Nemat Allah Mahmoudi, Ahmad Tahmasebi Kohyani, (2013). Effects of dietary nucleotides on fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings, Journal of Veterinary Research, 68(2), 191-196. magiran.com/p1140917
نعیمه سلیمی خورشیدی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، محمد ذاکری، نعمت الله محمودی، احمد طهماسبی کهیانی، تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss). مجله تحقیقات دامپزشکی، 1392؛ 68(2): 191-196. magiran.com/p1140917
Naimeh Salimi Khorshidi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Mohammad Zakeri, Nemat Allah Mahmoudi, Ahmad Tahmasebi Kohyani, Effects of dietary nucleotides on fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings, Journal of Veterinary Research, 2013; 68(2): 191-196. magiran.com/p1140917
نعیمه سلیمی خورشیدی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، محمد ذاکری، نعمت الله محمودی، احمد طهماسبی کهیانی، "تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)"، مجله تحقیقات دامپزشکی 68، شماره 2 (1392): 191-196. magiran.com/p1140917
Naimeh Salimi Khorshidi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Mohammad Zakeri, Nemat Allah Mahmoudi, Ahmad Tahmasebi Kohyani, "Effects of dietary nucleotides on fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings", Journal of Veterinary Research 68, no.2 (2013): 191-196. magiran.com/p1140917
نعیمه سلیمی خورشیدی، سعید کیوان شکوه، امیرپرویز سلاطی، محمد ذاکری، نعمت الله محمودی، احمد طهماسبی کهیانی، (1392). 'تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 68(2)، صص.191-196. magiran.com/p1140917
Naimeh Salimi Khorshidi, Saeed Keyvanshokooh, Amir Parviz Salati, Mohammad Zakeri, Nemat Allah Mahmoudi, Ahmad Tahmasebi Kohyani, (2013). 'Effects of dietary nucleotides on fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings', Journal of Veterinary Research, 68(2), pp.191-196. magiran.com/p1140917
نعیمه سلیمی خورشیدی؛ سعید کیوان شکوه؛ امیرپرویز سلاطی؛ محمد ذاکری؛ نعمت الله محمودی؛ احمد طهماسبی کهیانی. "تاثیر نوکلئوتید جیره بر ترکیب اسیدهای چرب عضله قزل آلای رنگین کمان انگشت قد (Oncorhynchus mykiss)". مجله تحقیقات دامپزشکی، 68 ،2 ، 1392، 191-196. magiran.com/p1140917
Naimeh Salimi Khorshidi; Saeed Keyvanshokooh; Amir Parviz Salati; Mohammad Zakeri; Nemat Allah Mahmoudi; Ahmad Tahmasebi Kohyani. "Effects of dietary nucleotides on fatty acid profile in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings", Journal of Veterinary Research, 68, 2, 2013, 191-196. magiran.com/p1140917
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال