ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب احمدی، خلیل غلامی، نعمت الله عزیزی، (1392). بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 9(1)، 9-34. magiran.com/p1141496
Habib Ahmadi, Khalil Gholaamee, (2013). Developmental areas in virtual learning in Kurdestaan University: towards a strategic framework, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 9(1), 9-34. magiran.com/p1141496
حبیب احمدی، خلیل غلامی، نعمت الله عزیزی، بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب. فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 1392؛ 9(1): 9-34. magiran.com/p1141496
Habib Ahmadi, Khalil Gholaamee, Developmental areas in virtual learning in Kurdestaan University: towards a strategic framework, Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 2013; 9(1): 9-34. magiran.com/p1141496
حبیب احمدی، خلیل غلامی، نعمت الله عزیزی، "بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب"، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی 9، شماره 1 (1392): 9-34. magiran.com/p1141496
Habib Ahmadi, Khalil Gholaamee, "Developmental areas in virtual learning in Kurdestaan University: towards a strategic framework", Quarterly Journal of New Thoughts on Education 9, no.1 (2013): 9-34. magiran.com/p1141496
حبیب احمدی، خلیل غلامی، نعمت الله عزیزی، (1392). 'بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب'، فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 9(1)، صص.9-34. magiran.com/p1141496
Habib Ahmadi, Khalil Gholaamee, (2013). 'Developmental areas in virtual learning in Kurdestaan University: towards a strategic framework', Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 9(1), pp.9-34. magiran.com/p1141496
حبیب احمدی؛ خلیل غلامی؛ نعمت الله عزیزی. "بررسی زمینه های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به سوی برنامه ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب". فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی، 9 ،1 ، 1392، 9-34. magiran.com/p1141496
Habib Ahmadi; Khalil Gholaamee. "Developmental areas in virtual learning in Kurdestaan University: towards a strategic framework", Quarterly Journal of New Thoughts on Education, 9, 1, 2013, 9-34. magiran.com/p1141496
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال