ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه فرزانفر، محمدرضا بی همتا، مینا کوهی حبیبی، (1392). ارزیابی واکنش ژنوتیپهای لوبیا در شرایط گلخانه ای (BCMNV) به بیماری ویروسموزائیکنکروز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)، فصلنامه علوم زراعی ایران، 15(1)، 35. magiran.com/p1141656
Farzanfarm., M. R. Bihamta, M. Koohi Habibi, H. R. Dory, M. Salehi Far, (2013). Evaluation of reaction of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) disease in greenhouse conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 15(1), 35. magiran.com/p1141656
معصومه فرزانفر، محمدرضا بی همتا، مینا کوهی حبیبی، ارزیابی واکنش ژنوتیپهای لوبیا در شرایط گلخانه ای (BCMNV) به بیماری ویروسموزائیکنکروز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.). فصلنامه علوم زراعی ایران، 1392؛ 15(1): 35. magiran.com/p1141656
Farzanfarm., M. R. Bihamta, M. Koohi Habibi, H. R. Dory, M. Salehi Far, Evaluation of reaction of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) disease in greenhouse conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 2013; 15(1): 35. magiran.com/p1141656
معصومه فرزانفر، محمدرضا بی همتا، مینا کوهی حبیبی، "ارزیابی واکنش ژنوتیپهای لوبیا در شرایط گلخانه ای (BCMNV) به بیماری ویروسموزائیکنکروز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)"، فصلنامه علوم زراعی ایران 15، شماره 1 (1392): 35. magiran.com/p1141656
Farzanfarm., M. R. Bihamta, M. Koohi Habibi, H. R. Dory, M. Salehi Far, "Evaluation of reaction of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) disease in greenhouse conditions", Iranian Journal of Crop Sciences 15, no.1 (2013): 35. magiran.com/p1141656
معصومه فرزانفر، محمدرضا بی همتا، مینا کوهی حبیبی، (1392). 'ارزیابی واکنش ژنوتیپهای لوبیا در شرایط گلخانه ای (BCMNV) به بیماری ویروسموزائیکنکروز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 15(1)، صص.35. magiran.com/p1141656
Farzanfarm., M. R. Bihamta, M. Koohi Habibi, H. R. Dory, M. Salehi Far, (2013). 'Evaluation of reaction of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) disease in greenhouse conditions', Iranian Journal of Crop Sciences, 15(1), pp.35. magiran.com/p1141656
معصومه فرزانفر؛ محمدرضا بی همتا؛ مینا کوهی حبیبی. "ارزیابی واکنش ژنوتیپهای لوبیا در شرایط گلخانه ای (BCMNV) به بیماری ویروسموزائیکنکروز لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)". فصلنامه علوم زراعی ایران، 15 ،1 ، 1392، 35. magiran.com/p1141656
Farzanfarm.; M. R. Bihamta; M. Koohi Habibi; H. R. Dory; M. Salehi Far. "Evaluation of reaction of common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to bean common mosaic necrosis virus (BCMNV) disease in greenhouse conditions", Iranian Journal of Crop Sciences, 15, 1, 2013, 35. magiran.com/p1141656
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال