ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی بشارت، کورش محمدی حاصل، محمدرضا نیک فرجام، عباس ذبیح زاده، محمدحسین فلاح، (1392). مقایسه سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9(35)، 227. magiran.com/p1142805
Mohammad A. Besharat, Kourosh Mohammadi Hasel Mohammad R. Nikfarjam, Abbas Zabihzadeh, Mohammad H. Fallah, (2013). A comparison of attachment styles in individuals with depression, anxiety disorders, and those without these disorders, Developmental Pscychology, 9(35), 227. magiran.com/p1142805
محمدعلی بشارت، کورش محمدی حاصل، محمدرضا نیک فرجام، عباس ذبیح زاده، محمدحسین فلاح، مقایسه سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 1392؛ 9(35): 227. magiran.com/p1142805
Mohammad A. Besharat, Kourosh Mohammadi Hasel Mohammad R. Nikfarjam, Abbas Zabihzadeh, Mohammad H. Fallah, A comparison of attachment styles in individuals with depression, anxiety disorders, and those without these disorders, Developmental Pscychology, 2013; 9(35): 227. magiran.com/p1142805
محمدعلی بشارت، کورش محمدی حاصل، محمدرضا نیک فرجام، عباس ذبیح زاده، محمدحسین فلاح، "مقایسه سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی"، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 9، شماره 35 (1392): 227. magiran.com/p1142805
Mohammad A. Besharat, Kourosh Mohammadi Hasel Mohammad R. Nikfarjam, Abbas Zabihzadeh, Mohammad H. Fallah, "A comparison of attachment styles in individuals with depression, anxiety disorders, and those without these disorders", Developmental Pscychology 9, no.35 (2013): 227. magiran.com/p1142805
محمدعلی بشارت، کورش محمدی حاصل، محمدرضا نیک فرجام، عباس ذبیح زاده، محمدحسین فلاح، (1392). 'مقایسه سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی'، فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9(35)، صص.227. magiran.com/p1142805
Mohammad A. Besharat, Kourosh Mohammadi Hasel Mohammad R. Nikfarjam, Abbas Zabihzadeh, Mohammad H. Fallah, (2013). 'A comparison of attachment styles in individuals with depression, anxiety disorders, and those without these disorders', Developmental Pscychology, 9(35), pp.227. magiran.com/p1142805
محمدعلی بشارت؛ کورش محمدی حاصل؛ محمدرضا نیک فرجام؛ عباس ذبیح زاده؛ محمدحسین فلاح. "مقایسه سبک های دلبستگی در بیماران مبتلا به افسردگی، اختلال های اضطرابی و افراد عادی". فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 9 ،35 ، 1392، 227. magiran.com/p1142805
Mohammad A. Besharat; Kourosh Mohammadi Hasel Mohammad R. Nikfarjam; Abbas Zabihzadeh; Mohammad H. Fallah. "A comparison of attachment styles in individuals with depression, anxiety disorders, and those without these disorders", Developmental Pscychology, 9, 35, 2013, 227. magiran.com/p1142805
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال