ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Molouk Torabi Parizi, Shahrzad Taheri, Parviz Amini, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, (2013). Evaluation of denture hygiene among removable denture wearers referred to clinics of Kerman, Iran, Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2(1), 44-48. magiran.com/p1143089
Molouk Torabi Parizi, Shahrzad Taheri, Parviz Amini, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, Evaluation of denture hygiene among removable denture wearers referred to clinics of Kerman, Iran, Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2013; 2(1): 44-48. magiran.com/p1143089
Molouk Torabi Parizi, Shahrzad Taheri, Parviz Amini, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, "Evaluation of denture hygiene among removable denture wearers referred to clinics of Kerman, Iran", Journal of Oral Health and Oral Epidemiology 2, no.1 (2013): 44-48. magiran.com/p1143089
Molouk Torabi Parizi, Shahrzad Taheri, Parviz Amini, Marzieh Karimi Afshar, Mehrnaz Karimi Afshar, (2013). 'Evaluation of denture hygiene among removable denture wearers referred to clinics of Kerman, Iran', Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2(1), pp.44-48. magiran.com/p1143089
Molouk Torabi Parizi; Shahrzad Taheri; Parviz Amini; Marzieh Karimi Afshar; Mehrnaz Karimi Afshar. "Evaluation of denture hygiene among removable denture wearers referred to clinics of Kerman, Iran", Journal of Oral Health and Oral Epidemiology, 2, 1, 2013, 44-48. magiran.com/p1143089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال