ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه قویدل، عباس گیلوری، فاطمه نوشین فرد، (1391). کتابداران و مهارت های مثبت اندیشی مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2(2)، 245. magiran.com/p1143763
Somayeh Ghavidel, Abbas Gilvari†, Fatemeh Nooshinfard‡, (2013). Librarian and positive thinking skills: A Case study of central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) in Tehran, Library and Information Science Research, 2(2), 245. magiran.com/p1143763
سمیه قویدل، عباس گیلوری، فاطمه نوشین فرد، کتابداران و مهارت های مثبت اندیشی مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران. پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 1391؛ 2(2): 245. magiran.com/p1143763
Somayeh Ghavidel, Abbas Gilvari†, Fatemeh Nooshinfard‡, Librarian and positive thinking skills: A Case study of central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) in Tehran, Library and Information Science Research, 2013; 2(2): 245. magiran.com/p1143763
سمیه قویدل، عباس گیلوری، فاطمه نوشین فرد، "کتابداران و مهارت های مثبت اندیشی مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران"، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی 2، شماره 2 (1391): 245. magiran.com/p1143763
Somayeh Ghavidel, Abbas Gilvari†, Fatemeh Nooshinfard‡, "Librarian and positive thinking skills: A Case study of central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) in Tehran", Library and Information Science Research 2, no.2 (2013): 245. magiran.com/p1143763
سمیه قویدل، عباس گیلوری، فاطمه نوشین فرد، (1391). 'کتابداران و مهارت های مثبت اندیشی مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران'، پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2(2)، صص.245. magiran.com/p1143763
Somayeh Ghavidel, Abbas Gilvari†, Fatemeh Nooshinfard‡, (2013). 'Librarian and positive thinking skills: A Case study of central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) in Tehran', Library and Information Science Research, 2(2), pp.245. magiran.com/p1143763
سمیه قویدل؛ عباس گیلوری؛ فاطمه نوشین فرد. "کتابداران و مهارت های مثبت اندیشی مطالعه موردی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های زیر پوشش وزارت علوم. تحقیقات و فناوری مستقر در شهر تهران". پژوهش نامه کتابداری و اطلاع رسانی، 2 ،2 ، 1391، 245. magiran.com/p1143763
Somayeh Ghavidel; Abbas Gilvari†; Fatemeh Nooshinfard‡. "Librarian and positive thinking skills: A Case study of central libraries of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology (MSRT) in Tehran", Library and Information Science Research, 2, 2, 2013, 245. magiran.com/p1143763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال